Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСКът на разработчика
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox

Кът на разработчика

Целта на портала на ЕС за отворени данни е да се насърчи използването на набори от данни за ЕС при разработването на приложения от трети страни. Ето защо на вниманието на разработчиците се предлагат два програмни интерфейса.

Достъп чрез REST API

Един от начините за достъп до портала за отворени данни на ЕС е чрез уеб приложението REST API. Всички основни функции на портала са достъпни чрез приложно-програмния интерфейс (API), който обхваща всички възможности на уеб интерфейса. Извлечената информация може да се използва от външен код, който извиква API на портала.

За целите на програмирането API е достъпен на следния адрес: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Порталът на ЕС за отворени данни разчита на приложение от системата за управление на данни CKAN, на чийто уебсайт можете да намерите документация за API.

Използваният текстови формат за заявките и отговорите е JSON (посочен в RFC 4627). По-долу са представени някои примери за това какво можете да правите във вашето приложение, използвайки REST API.

Съществуват възможности с curl да се изпращат заявки по метода POST, например като се добави опцията за данни -"d", дори с празен списък.

Инструменти за използването на REST API

Общи HTTP клиенти и библиотеки

curl e общ http инструмент с текстов интерфейс, който може да се използва за изпращане на заявки до API. Поради особености в инфраструктурата на Службата за публикации, за всички API заявки, за които по принцип би могъл да се използва методът GET на HTTP протокола, трябва да се използва методът POST. Той ще бъде използван в примерните заявки по-долу.

За голяма част от често използваните браузъри съществуват разширения, които позволяват съставянето на заявки за API в самия браузър, като например Postman за Google Chrome или RESTClient за Mozilla Firefox.

Повечето програмни езици могат да се използват за заявки към API, при условие че съществува съвместим HTTP компонент за връзка, като например Jersey за Java.

Специални инструменти

За по-лесна употреба на REST API можете да използвате някои от специално разработените инструменти. Всички тези клиенти са на разположение на Github и могат да бъдат използвани като основа за разработване на конкретни решения на споменатите езици за програмиране.

Примерни заявки

Получаване на списък с наборите от данни в JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Получаване на списък с таговете в JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Получаване на описание на определен набор от данни в JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Търсене на набори от данни или ресурси, съответстващи на заявка

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

SPARQL крайна точка

Друг начин за достъп до портала на ЕС за отворени данни е чрез машинно четимата SPARQL крайна точка, която позволява изпращането на заявки за RDF описанията на наборите данни.

На страницата „Свързани данни“ на портала ще намерите графичен интерфейс, където можете да въведете вашите SPARQL заявки.

За целите на програмирането машинно четима крайна точка е достъпна на следния адрес: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Можете да намерите информация за SPARQL на уебсайта на W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Моделите, използвани за описание на наборите данни в каталога на портала на ЕС за отворени данни, са посочени на страницата „Свързани данни“ в „Речник на метаданните“.

Инструменти и библиотеки

За разработването на приложения, които могат да изпращат заявки до крайната точка на портала на ЕС за данни може да използвате библиотеки или приложения на трети страни. Вж. по-долу примери за подобни решения.

SPARQL клиенти

 • Sesame client е SPARQL клиент на Windows с графичен интерфейс.
 • Twinkle e междуплатформено Java приложение, което предоставя потребителски интерфейс за извършване на SPARQL заявки към отдалечени крайни точки.

Библиотеки

По-долу са представени някои от библиотеките, които можете да използвате за разработването на приложения, работещи с отворените данни от портала на ЕС, организирани по програмен език.

 • Java
  • Jena е проект на Apache. Той представлява Java рамка с отворен код за разработването на приложения за семантичен уеб и свързани данни.
  • OpenRDF Sesame предоставя Java API за обработка и заявка на RDF данни.
 • C
  • Redland е набор от C библиотеки, предоставящи помощ за RDF и SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules представлява JavaScript библиотека за заявки от разстояние към SPARQL крайна точка. Тя позволява разработването на богати уеб приложения, използвайки отворените данни от портала на ЕС.
 • PHP
  • EASYRDF е PHP библиотека, която улеснява използването на SPARQL заявки във вашето PHP приложение.
 • Python
  • RDFLib предлага набор от библиотеки Python за вграждане на RDF данни в приложения на Python.

SPARQL крайна точка: примерни заявки

Примери за заявки, които можете да извършвате на страницата „Свързани данни“ на портала за отворени данни на ЕС.