Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСДекларация за поверителност
Menu
Преглед Инструменти Учебни ресурси Проекти Sandbox

Декларация за поверителност

I. Въведение

Европейският съюз се ангажира да пази вашите лични данни. Нашата политика се базира на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

II. Защо събираме, съхраняваме и обработваме вашите данни?

Вашите данни се събират и обработват, за да може Службата за публикации на Европейския съюз да:

 • идентифицира упълномощените потребители и техните действия;
 • персонализира достъпа до уебсайта и да гарантира, че само упълномощени потребители могат да добавят и променят данни;
 • отговаря на запитвания, отправени към бюрото за помощ;
 • изпраща информация, свързана с разработката и използването на уебсайта;
 • изпраща информация и връзки към нови набори от данни до потребителите, предложили тяхното добавяне към уебсайта;
 • анализира евентуалните грешки с цел подобряване на уебсайта;
 • извършва анонимни проучвания, свързани с използването на уебсайта;
 • организира и проследява обучения, чиято цел е да помогнат на потребителите да използват по-ефикасно уебсайта.

Личните данни се събират, съхраняват и обработват в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001.

Вашите данни няма да бъдат използвани за никакви други цели извън посочените по-горе действия.

III. Кой отговаря за обработването на вашите данни? (Контрольор по обработката на данни)

Контрольорът, който отговаря за обработката на вашите данни, е началникът на отдел C.4. Отворени данни на ЕС и CORDIS на Службата за публикации (ел. адрес: OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Какви лични данни събираме?

Съхраняват се следните данни за установяване на самоличността и за контакти:

 • за упълномощени потребители:
  • потребителско име, ел. адрес, парола, име, организация;
 • за участниците в онлайн обучения:
  • име, ел. адрес, време, дата и продължителност на участието;
 • за управление на заявките за помощ за обществеността:
  • електронните писма, адресирани до op-odp-contact@publications.europa.eu или ODP-HELPDESK@publications.europa.eu, се архивират в тези две ел. пощенски кутии; тези писма съдържат ел. адрес и също така могат да съдържат име, фамилия, административен адрес, телефон, факс и организация на потребителя;
 • за потребители, предлагащи добавянето на нови набори от данни:
  • задължително: име, ел. адрес, предмет и описание на предложения набор от данни;
  • незадължително: държава, език, вид организация.

V. На кого се разкриват данните?

Събираните лични данни се обработват при строга поверителност и се използват само от персонала и изпълнителите по договори на Службата за публикации и от доставчици на данни, занимаващи се с въпроси, свързани с портала за отворените данни и бюрото за помощ.

Никакви лични данни не се предават на лица, различни от получателите, или лицата, специално упоменати в съответната правна рамка, без да се засяга евентуалното разкриване на данни чрез предаването им на органи, занимаващи се с мониторинг, проверка или регулиране в съответствие със законодателството на ЕС (напр. Европейската служба за борба с измамите (OLAF)), или на службите, извършващи административни или правни проучвания.

Службата за публикации не споделя лични данни с трети лица за целите на пряк маркетинг.

VI. Колко време се съхраняват вашите данни?

 • За упълномощени потребители: данните се съхраняват за периода на валидност на пълномощията.
 • За потребители, които изпращат или заявяват информация чрез ел. писмо и чрез портала, и за участници в обучения: данните се съхраняват за период от 4 години.
 • За потребители, получаващи информация в отговор на направено от тях предложение за публикуване на набори от данни: данните се съхраняват за период от 4 години. Ако даден ел. адрес е невалиден, той ще бъде изтрит.

VII. Как можете да получите достъп до вашите данни, да проверите тяхната точност или да ги коригирате?

Имате право да получите екземпляр с вашите лични данни от контрольора (чрез ел. писмо до OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu), за да можете да проверите точността на съхраняваните данни или да ги коригирате или актуализирате, ако е необходимо.

За защита на неприкосновеността на вашия личен живот и за вашата сигурност Службата за публикации ще предприеме всички необходими действия за проверка на вашата самоличност преди да разреши достъпа, коригирането или изтриването на вашите данни.

VIII. Какво правим, за да предотвратим злоупотреба или неразрешен достъп?

Службата за публикации е установила и редовно преглежда и актуализира подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита на вашите данни срещу неразрешен достъп, за поддържане на сигурността на данните и за законно използване на информацията, събирана за посочените в точка II по-горе цели.

Членовете на персонала на Службата за публикации, които имат достъп до информация за лица, чиято самоличност е известна или може да бъде установена, са длъжни да пазят данните по начин, който е в съответствие с правилата на декларацията за поверителност, например като не използват данните за никакви други цели извън задълженията им, свързани с упражняването на съответните им компетенции.

IX. С кого да се свържете, ако имате въпроси или оплаквания?

Можете да се свържете с нас на следния ел. адрес: op-odp-contact@publications.europa.eu

Въпроси и оплаквания в случай на конфликт могат да бъдат изпращани на длъжностното лице за защита на данните в Европейската комисия или на Европейския надзорен орган за защита на данните.