Veřejně přístupné údaje Evropské unie
EUROPAPortál veřejně přístupných dat EUProhlášení o ochraně osobních údajů
Menu
Přehled Nástroje Znalostní centrum Projekty Sandbox

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Úvod

Evropská unie se zavázala respektovat soukromí uživatelů. Vycházíme při tom z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

II. Proč shromažďujeme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje?

Vaše údaje se shromažďují a zpracovávají proto, aby Úřad pro publikace EU mohl:

 • identifikovat oprávněné uživatele a jejich aktivity,
 • provést autentizaci přístupu na internetové stránky a zajistit, aby data mohli vkládat a měnit pouze oprávnění uživatelé,
 • reagovat na žádosti zasílané asistenční službě,
 • zasílat informace o nových prvcích a fungování internetových stránek,
 • zasílat informace o nových datových souborech a odkazy na ně těm uživatelům, kteří o ně projevili zájem,
 • analyzovat případné technické chyby v zájmu zdokonalování stránek,
 • provádět anonymní průzkumy spokojenosti týkající se stránek,
 • organizovat školení, která uživatelům pomohou optimálně využívat stránky.

Osobní údaje jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Vaše údaje se nesmí používat pro žádné jiné než výše popsané účely.

III. Kdo je odpovědný za zpracování vašich údajů? (Správce údajů)

Správcem odpovědným za zpracování vašich údajů je vedoucí oddělení C.1 Úřadu pro publikace: Oddělení pro Společný portál a Portál veřejně přístupných dat (e-mail OP ODP CONTACT:op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Které osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme následující identifikační a kontaktní údaje.

 • U registrovaných uživatelů:
  • uživatelské jméno, e-mailová adresa, heslo, jméno, název organizace
 • U účastníků online školení:
  • jméno, e-mailová adresa, datum a čas účasti
 • V rámci poskytování asistenčních služeb občanům:
  • E-maily zasílané na adresu op-odp-contact@publications.europa.eu a odp-helpdesk@publications.europa.eu jsou ve schránkách archivovány. Tyto zprávy obsahují emailovou adresu, případně také jméno, příjmení, adresu, telefon, faxové číslo a název organizace.
 • U uživatelů, kteří navrhují zařazení nových datových souborů:
  • Povinně: jméno, e-mailová adresa, téma a popis navrhovaného souboru
  • Nepovinně: země, jazyk, typ organizace

V. Komu jsou vaše údaje předávány?

S osobními údaji, které shromažďujeme, je nakládáno jako s důvěrnými údaji a používány jsou pouze zaměstnanci a smluvními dodavateli Úřadu pro publikace a poskytovateli datových služeb, kteří se podílejí na chodu Portálu veřejně přístupných dat a asistenční služby.

Žádné osobní údaje nejsou předávány jiným subjektům kromě příjemců nebo stran výslovně uvedených v právním rámci. Tím není dotčena možnost poskytnout informace orgánům pověřeným dohledem, auditem nebo regulačními úkony v souladu s právními předpisy EU (jako je např. Evropský úřad pro boj proti podvodům – OLAF) nebo subjektům provádějícím správní nebo soudní vyšetřování.

Úřad pro publikace nikdy nepředává osobní údaje třetím stranám pro účely přímého marketingu.

VI. Jak dlouho se vaše údaje uchovávají?

 • U registrovaných uživatelů: Údaje se uchovávají během doby platnosti registrace.
 • U uživatelů, kteří poskytují informace, nebo u uživatelů, kteří požadují informace prostřednictvím elektronické pošty a prostřednictvím portálu, a u účastníků školení: Údaje se uchovávají po dobu 4 let.
 • U uživatelů, kterým se informace zasílají v rámci odpovědi na žádost o zařazení datového souboru: Údaje se uchovávají po dobu 4 let. Pokud je e-mailová adresa neplatná, maže se.

VII. Jak můžete ke svým údajům získat přístup, ověřit jejich správnost, případně je opravit?

Výpis obsahující vaše osobní údaje vám poskytne správce (zašlete e-mail na OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu). Na základě výpisu můžete zkontrolovat jejich správnost, případně je opravit či aktualizovat.

Před udělením přístupu k osobním údajům a umožněním jejich opravy nebo výmazu ověřuje Úřad pro publikace v rámci ochrany vašeho soukromí a vaší bezpečnosti náležitě totožnost uživatelů.

VIII. Co děláme pro to, aby se zabránilo zneužití či neoprávněnému přístupu?

Úřad pro publikace zavedl a pravidelně reviduje a aktualizuje náležité fyzické, elektronické a řídicí postupy zaměřené na zamezení neoprávněnému přístupu k vašim údajům, na zabezpečení údajů a zaručení toho, že vaše shromážděné údaje jsou využívány v souladu se zákonem pro účely uvedené v části II výše.

Pracovníci Úřadu pro publikace, kteří mají přístup k údajům, jež se vztahují k identifikovaným nebo identifikovatelným osobám, mají povinnost takové údaje chránit, a to ve smyslu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů – například tak, že údaje nesmí využívat pro žádné jiné účely než pro ty prováděné v rámci jejich příslušných pravomocí.

IX. Na koho se obrátit s dotazem či stížností?

Můžete nám napsat na tuto e-mailovou adresu: op-odp-contact@publications.europa.eu

S otázkami nebo stížnostmi v případě sporu se obracejte na inspektora ochrany údajů Evropské komise nebo na evropského inspektora ochrany údajů.

______________________________

Déclaration relative à la protection des données à caractère personnel