Adgang til EU's portal for åbne data
EUROPAEU's portal for åbne dataErklæring om beskyttelse af personoplysninger
Menu
Oversigt Værktøjer Videncenter Projekter Sandbox

Erklæring om beskyttelse af personoplysninger

I. Indledning

EU har en politik for beskyttelse af privatlivets fred. Vores politik bygger på Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF.

II. Hvorfor indsamler, lagrer og behandler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at sætte Den Europæiske Unions Publikationskontor (Publikationskontoret) i stand til at:

 • identificere autoriserede brugere og deres transaktioner
 • skræddersy adgangen til websiden og sikre, at kun autoriserede brugere kan tilføje og ændre data
 • besvare spørgsmål, der modtages af helpdesken
 • informere om nyt på websiden og brugen af det
 • sende oplysninger om og links til nye datasæt til brugere, der har foreslået dem
 • analysere eventuelle fejl for at forbedre websiden
 • foretage anonyme brugerundersøgelser om websiden
 • tilrettelægge og følge op på kurser, der kan hjælpe brugerne med at bruge websiden bedre.

Vi indsamler, lagrer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Dine oplysninger vil ikke blive anvendt til andre formål end de aktiviteter, der er angivet ovenfor.

III. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine oplysninger? (den registeransvarlige)

Den ansvarlige for behandlingen af oplysningerne er kontorchefen for Publikationskontorets kontor C.1. Common Portal and Open Data Portal Unit (e-mail OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu)

IV. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Vi gemmer følgende identifikations- og kontaktoplysninger:

 • Autoriserede brugere:
  • bruger-id, e-mailadresse, password, navn, organisation.
 • Deltagere i onlinekurser:
  • navn, e-mailadresse, tidspunkt og dato for samt varighed af deltagelsen.
 • Brugere, der stiller spørgsmål:
  • e-mails, der sendes til op-odp-contact@publications.europa.eu eller ODP-HELPDESK@publications.europa.eu, gemmes i disse mailbokse. Sådanne e-mails omfatter en emailadresse og kan også indeholde for- og efternavn, kontoradresse, telefon- og faxnummer og navnet på brugerens organisation.
 • Brugere, der foreslår nye datasæt:
  • obligatorisk: navn, e-mailadresse, emne og beskrivelse af de foreslåede datasæt
  • frivilligt: land, sprog og organisationstype.

V. Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles fortroligt og anvendes kun af Publikationskontorets ansatte og dataudbydere, som behandler spørgsmål vedrørende portalen for åbne data og helpdesken.

Ingen personoplysninger videregives til andre end de modtagere eller de parter, der er udtrykkeligt nævnt i den pågældende retsramme. De vil dog eventuelt kunne videregives til organer, der har en overvågnings-, tilsyns- eller reguleringsfunktion i overensstemmelse med EU-lovgivningen (f.eks. Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)) eller til enheder, der foretager administrative eller retlige undersøgelser.

Publikationskontoret videregiver ikke personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

VI. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

 • Autoriserede brugere: Oplysningerne opbevares i hele autorisationens gyldighedsperiode.
 • For brugere, der indsender eller anmoder om oplysninger pr. e-mail eller gennem portalen, og for kursusdeltagere: Oplysningerne opbevares i 4 år.
 • For brugere, der modtager oplysninger efter forslag til datasæt: Oplysningerne opbevares i 4 år. Hvis en emailadresse er ugyldig, slettes den.

VII. Hvordan kan jeg få adgang til mine oplysninger for at kontrollere eller rette dem?

Du har ret til at få en kopi af dine personoplysninger fra den registeransvarlige (e-mail til OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) for at kontrollere, om oplysningerne er korrekte, og om nødvendigt at rette eller opdatere dem.

For at beskytte dig vil Publikationskontoret træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at din identitet kontrolleres, før du får adgang til dine oplysninger for at rette eller slette dem.

VIII. Hvad gør vi for at undgå misbrug og uberettiget adgang?

Publikationskontoret har indført fysiske, elektroniske og administrative procedurer for at forhindre uberettiget adgang til dine oplysninger, garantere datasikkerheden og sikre, at de oplysninger, der er indsamlet til de formål, der er anført i punkt II, anvendes korrekt. Procedurerne gennemgås og opdateres regelmæssigt.

Ansatte i Publikationskontoret, der har adgang til personligt identificerbare oplysninger, skal beskytte oplysningerne i overensstemmelse med reglerne i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger. De må f.eks. ikke bruge oplysningerne til andre formål end at udføre deres arbejdsopgaver.

IX. Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål eller klager?

Du kan kontakte os på følgende e-mailadresse: op-odp-contact@publications.europa.eu

Spørgsmål eller klager i tilfælde af tvister kan sendes til Europa-Kommissionens databeskyttelsesansvarlige eller Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm