Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΗ γωνιά του προγραμματιστή
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η γωνιά του προγραμματιστή

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη χρήση ομάδων δεδομένων της ΕΕ για τη δημιουργία εφαρμογών από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, οι προγραμματιστές έχουν στη διάθεσή τους δύο διεπαφές προγραμματισμού.

Πρόσβαση μέσω REST API

Ένας τρόπος πρόσβασης στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι μέσω του συστήματος REST API. Όλες οι βασικές λειτουργίες της πύλης είναι διαθέσιμες μέσω του API, με το οποίο μπορείτε να κάνετε όσα σας επιτρέπει η διεπαφή web και ακόμα περισσότερα. Οι πληροφορίες που ανακτώνται με τον τρόπο αυτόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικό κώδικα που απευθύνεται στο API της πύλης.

Για τους προγραμματιστές, το API είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ βασίζεται στην εφαρμογή CKAN, στον ιστότοπο της οποίας μπορείτε να βρείτε υλικό τεκμηρίωσης για το API.

Ο μορφότυπος του μηνύματος που χρησιμοποιείται για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις της πύλης είναι ο μορφότυπος JSON (που προσδιορίζεται στο πρότυπο RFC 4627). Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα του τι μπορείτε να κάνετε με το σύστημα REST API.

Λόγω της ιδιαιτερότητας της υποδομής της Υπηρεσίας Εκδόσεων, όλες οι ερωτήσεις API, οι οποίες θα ήταν κανονικά διαθέσιμες μέσω της μεθόδου GET του πρωτοκόλλου HTTP, πρέπει αντίθετα να διατίθενται μέσω της μεθόδου POST.

Εργαλεία χρήσης του συστήματος REST API

Πελάτες και βιβλιοθήκες HTTP γενικής εφαρμογής

Το curl είναι ένα γενικό εργαλείο γραμμής εντολών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση στο API. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ερωτήσεων POST στο εργαλείο curl π.χ. με προσθήκη της επιλογής -'d’ ακόμη και σε περίπτωση άδειου καταλόγου. Χρησιμοποιείται στα παρακάτω παραδείγματα αναζήτησης.

Οι πιο διαδεδομένοι φυλλομετρητές διαθέτουν επεκτάσεις που επιτρέπουν την αναζήτηση στο API από τον ίδιο τον φυλλομετρητή, για παράδειγμα Postman for Google Chrome ή RESTClient for Mozilla Firefox.

Για αναζήτηση στο API μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν συμβατή συνιστώσα σύνδεσης HTTP, όπως το Jersey για το Java.

Ειδικά εργαλεία

Για να διευκολυνθεί η χρήση του REST API έχουν δημιουργηθεί ορισμένα ειδικά εργαλεία. Όλοι αυτοί οι πελάτες είναι διαθέσιμοι στο Github και μπορούν να δικτυωθούν για να αναπτύξουν εξατομικευμένες λύσεις στις εν λόγω γλώσσες προγραμματισμού.

Παραδείγματα αναζήτησης

Δείτε κατάλογο των ομάδων δεδομένων στο JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Δείτε κατάλογο των ετικετών στο JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Δείτε την περιγραφή μιας συγκεκριμένης ομάδας δεδομένων στο JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Αναζητήστε ομάδες δεδομένων ή πηγές που αντιστοιχούν σε ερώτηση

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Το τελικό σημείο SPARQL

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ είναι το αναγνώσιμο από υπολογιστή τελικό σημείο SPARQL, που επιτρέπει να κάνετε αναζητήσεις σε περιγραφές RDF των ομάδων δεδομένων.

Στη σελίδα 'Linked data' παρέχεται γραφική διεπαφή χρήστη για την υποβολή ερωτήσεων SPARQL.

Για τους προγραμματιστές παρέχεται αναγνώσιμο από υπολογιστή τελικό σημείο στη διεύθυνση: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Θα βρείτε τις προδιαγραφές του SPARQL στον ιστότοπο W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των ομάδων δεδομένων που έχουν καταλογογραφηθεί στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ περιγράφονται στη σελίδα ‘Linked data’ στο ‘Metadata vocabulary’.

Εργαλεία και βιβλιοθήκες

Για να δημιουργήσετε εφαρμογές που να επιτρέπουν την αναζήτηση στο τελικό σημείο της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βιβλιοθήκες και εφαρμογές τρίτων. Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα τέτοιων λύσεων.

Πελάτες SPARQL

 • Το Sesame client είναι πελάτης SPARQL για Windows με γραφική διεπαφή χρήστη.
 • Το Twinkle είναι εφαρμογή Java με πολλές πλατφόρμες που παρέχει διεπαφή χρήστη για ερωτήσεις SPARQL σε απομακρυσμένα τελικά σημεία.

Βιβλιοθήκες

Παρακάτω παρατίθενται, ανά γλώσσα προγραμματισμού, μερικές βιβλιοθήκες που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε εφαρμογές με τα δεδομένα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ.

 • Java
  • Το Jena είναι σχέδιο Apache. Πρόκειται για πλαίσιο εργασίας Java ανοιχτής πηγής που επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών για τον σημασιολογικό ιστό και τα "Linked Data".
  • Το OpenRDF Sesame παρέχει Java API για τη διαχείριση και αναζήτηση δεδομένων RDF.
 • C
  • Το Redland είναι σύνολο βιβλιοθηκών C που παρέχουν υποστήριξη στα συστήματα RDF και SPARQL.
 • JavaScript
  • Το Hercules προτείνει βιβλιοθήκη JavaScript για να κάνετε αναζητήσεις σε απομακρυσμένο τελικό σημείο SPARQL. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε σύνθετες εφαρμογές web χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ.
 • PHP
  • Το EASYRDF είναι βιβλιοθήκη PHP που διευκολύνει τις ερωτήσεις SPARQL στις εφαρμογές PHP.
 • Python
  • Το RDFLib προτείνει σειρά βιβλιοθηκών "Python" για την ενσωμάτωση δεδομένων RDF στις εφαρμογές "Python".

Τελικό σημείο SPARQL: παραδείγματα ερωτήσεων

Παραδείγματα ερωτήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα ‘Linked data’ της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ.