Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEKnowledge center
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα

Knowledge center

In this section you will find training materials, guidelines and other documents worth sharing. Check the visualisation report for an overview of best practices and on-going initiatives on data visualisation in the EU institutions.