Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΔήλωση περί απορρήτου
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Δήλωση περί απορρήτου

I. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει το ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών. Η πολιτική μας βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

II. Γιατί συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, έτσι ώστε η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Εκδόσεων) να μπορεί:

 • να αναγνωρίζει τους εγκεκριμένους χρήστες και τις ενέργειές τους
 • να εξατομικεύει την πρόσβαση στον ιστότοπο και να διασφαλίζει ότι μόνον οι εγκεκριμένοι χρήστες μπορούν να εισάγουν και να τροποποιούν δεδομένα
 • να αποκρίνεται σε αιτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία στήριξης
 • να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη και τη χρήση του ιστοτόπου
 • να αποστέλλει πληροφορίες και συνδέσμους όσον αφορά νέα σύνολα δεδομένων προς τους χρήστες που τα υπέδειξαν
 • να αναλύει πιθανά σφάλματα με στόχο τη βελτίωση του ιστοτόπου
 • να διενεργεί ανώνυμες έρευνες για τη χρήση του ιστοτόπου
 • να διοργανώνει και να παρακολουθεί τη συνέχεια που δίνεται σε καταρτίσεις με στόχο την παροχή βοήθειας στους χρήστες για καλύτερη χρήση του ιστοτόπου.

Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων.

III. Ποιος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των δεδομένων σας; (Ελεγκτής)

Αρμόδιος για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας C.1. της Υπηρεσίας Εκδόσεων «Κοινή πύλη και πύλη δημόσιων δεδομένων» (ηλεκτρονική διεύθυνση OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Τηρούνται τα παρακάτω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας.

 • Όσον αφορά τους εγκεκριμένους χρήστες:
  • Ταυτότητα χρήστη (User ID), ηλεκτρονική διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης, ονοματεπώνυμο, οργανισμός
 • Όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική κατάρτιση:
  • Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, χρόνος, ημερομηνία και διάρκεια συμμετοχής
 • Για τη διαχείριση στήριξης με στόχο την παροχή βοήθειας στο κοινό:
  • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται στις διευθύνσεις op-odp-contact@publications.europa.eu ή ODP-HELPDESK@publications.europa.eu αρχειοθετούνται στις ηλεκτρονικές αυτές ταχυδρομικές θυρίδες. Τα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνουν μια ηλεκτρονική διεύθυνση και ενδεχομένως το όνομα, το επώνυμο, την υπηρεσιακή διεύθυνση, το τηλέφωνο, το φαξ και τον οργανισμό του χρήστη
 • Όσον αφορά τους χρήστες που προτείνουν νέα σύνολα δεδομένων:
  • Υποχρεωτικά: ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, θέμα και περιγραφή του προτεινόμενου συνόλου δεδομένων
  • Προαιρετικά: χώρα, γλώσσα και είδος οργανισμού.

V. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνον από το προσωπικό και τους συμβαλλόμενους της Υπηρεσίας Εκδόσεων, καθώς και τους παρόχους δεδομένων που ασχολούνται με θέματα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων και την υπηρεσία υποστήριξης.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνον από το προσωπικό και τους συμβαλλόμενους της Υπηρεσίας Εκδόσεων, καθώς και τους παρόχους δεδομένων που ασχολούνται με θέματα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων και την υπηρεσία υποστήριξης. Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται μόνον στους αποδέκτες ή τα μέρη που προσδιορίζονται στο οικείο νομικό πλαίσιο, με την επιφύλαξη πιθανής γνωστοποίησης μέσω διαβίβασης στους φορείς που είναι υπεύθυνοι για ελέγχους, επιθεωρήσεις ή κανονιστικά καθήκοντα σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης — OLAF) ή οντότητες που διενεργούν διοικητικές ή νομικές έρευνες.

Η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

VI. Για πόσο διάστημα φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 • Όσον αφορά τους εγκεκριμένους χρήστες: τα δεδομένα φυλάσσονται κατά την περίοδο ισχύος της έγκρισης.
 • Όσον αφορά τους χρήστες που παρέχουν πληροφορίες/τους χρήστες που ζητούν πληροφορίες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω της πύλης, καθώς και όσον αφορά τους συμμετέχοντες σε κατάρτιση: τα δεδομένα φυλάσσονται για 4 χρόνια.
 • Όσον αφορά τους χρήστες που λαμβάνουν πληροφορίες, ως απάντηση σε προτάσεις συνόλων δεδομένων: τα δεδομένα φυλάσσονται για 4 χρόνια. Εάν μια ηλεκτρονική διεύθυνση έχει πάψει να ισχύει, διαγράφεται.

VII. Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να επαληθεύετε την ακρίβειά τους ή να τα διορθώνετε;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων από τον ελεγκτή (αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) προκειμένου να ελέγξετε την ακρίβεια των δεδομένων που φυλάσσονται και/ή να ζητήσετε τη διόρθωση ή επικαιροποίησή τους εφόσον είναι απαραίτητο.

Για την ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, η Υπηρεσία Εκδόσεων θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει την επαλήθευση της ταυτότητάς σας πριν από τη χορήγηση πρόσβασης, τη διόρθωση ή τη διαγραφή.

VIII. Τι μέτρα λαμβάνουμε για να αποτρέπουμε κάθε παράνομη χρήση ή άνευ αδείας πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Η Υπηρεσία Εκδόσεων έχει δημιουργήσει, επανεξετάζει και επικαιροποιεί τακτικά, τις κατάλληλες υλικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων σας έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων και τη νόμιμη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο ΙΙ παραπάνω.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκδόσεων που έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί υποχρεούται να τις προστατεύει σύμφωνα με τους κανόνες αυτής της δήλωσης περί απορρήτου —για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τες μόνο στο πλαίσιο των καθηκόντων τους.

IX. Πού μπορώ να αποταθώ για απορίες ή παράπονα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση: op-odp-contact@publications.europa.eu.

Τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες σε περίπτωση διένεξης μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων : http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm.