Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΠοιος παρέχει τα δεδομένα;
Menu
Παρουσίαση Εργαλεία Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

ΠΟΙΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Μόνο τα θεσμικά και τα άλλα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ μπορούν να παρέχουν δεδομένα για την Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ — το ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα της ΕΕ.

Η προσθήκη δεδομένων στην πύλη διευκολύνει τους ενδιαφερομένους να βρίσκουν και να βλέπουν τα δεδομένα.

Η δομή της πύλης είναι αποκεντρωμένη —δηλαδή τα δεδομένα παραμένουν στον ιστότοπο του παρόχου τους, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα και τη διαθεσιμότητά τους.

Μεταδεδομένα 

Οι πάροχοι δεδομένων της ΕΕ τροφοδοτούν την πύλη με μεταδεδομένα (πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα) περιγράφοντας τα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του θεσμικού ή άλλου οργάνου ή οργανισμού της ΕΕ στον οποίο υπάγονται.

Μπορούν διαβιβάσουν τα μεταδεδομένα οι ίδιοι, μέσω του πεδίου του παρόχου δεδομένων, ή μπορούν να στείλουν τα δεδομένα αυτόματα σε μορφότυπο RDF.

Τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται στην πύλη. Ταξινομούνται με εναρμονισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τους χρήστες στον ιστότοπο του παρόχου των δεδομένων, από όπου έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Τα μεταδεδομένα αποθηκεύονται στη δικτυακή πύλη σε δύο βάσεις δεδομένων: 

Επίσης, εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσης όσον αφορά την αυτόματη συγκομιδή (ή εξαγωγή) δεδομένων από διάφορους ιστότοπους.

  • σε μία συμβατική βάση αναγνώσιμη από τον άνθρωπο·
  • σε μία μηχαναγνώσιμη βάση δεδομένων triplestore, για τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.