Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalIsikuandmete kaitse
Menu
Ülevaade Visualiseerimistööriistad Õppematerjalid Projektid Sandbox

Isikuandmete kaitse

I. Sissejuhatus

Euroopa Liit järgib kasutaja õigust eraelu puutumatusele. Meie poliitika põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusel (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

II. Miks me teie andmeid kogume, säilitame ja töötleme?

Teie andmeid kogutakse ja töödeldakse selleks, et Euroopa Liidu Väljaannete Talitus (väljaannete talitus) saaks:

 • tuvastada volitatud kasutajaid ja nende tegevust;
 • isikustada veebisaidile juurdepääs ning tagada, et ainult volitatud isikud saavad andmeid sisestada ja muuta;
 • vastata kasutajatoele saadetud päringutele;
 • edastada teavet veebisaidi arengu ja kasutamise kohta;
 • edastada teavet uute andmehulkade kohta ja nende linke kasutajatele, kes on avaldanud vastavat soovi;
 • analüüsida võimalikke vigu, et veebisaiti täiustada;
 • korraldada anonüümseid küsitlusi veebisaidi kasutamise kohta;
 • korraldada koolitusi ning võtta järelmeetmeid eesmärgiga aidata kasutajatel veebisaidist rohkem kasu saada.

Isikuandmeid kogutakse, säilitatakse ning töödeldakse kooskõlas määrusega määrusel (EL) 2018/1725.

Teie andmeid ei kasutata mitte ühelgi muul otstarbel, kui ainult eespool nimetatud ülesannete täitmiseks.

III. Kes vastutab teie andmete töötlemise eest? (Vastutav töötleja)

Teie andmete vastutav töötleja on väljaannete talituse üksuse C.1 (ühine portaal ja avatud andmete portaal) juhataja (e-posti aadress OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Milliseid isikuandmeid me kogume?

Säilitatakse järgmisi isiku- ja kontaktandmeid:

 • Volitatud kasutajad:
  • : kasutajatunnus, e-posti aadress, salasõna, nimi, organisatsioon
 • Veebipõhisel koolitusel osalejad:
  • nimi, e-posti aadress ning osalemise aeg, kuupäev ja kestus
 • Avalikkusele osutatava abi korraldamiseks:
  • aadressile op-odp-contact@publications.europa.eu või ODP-HELPDESK@publications.europa.eu saadetud e-kirjad arhiveeritakse asjaomastes postkastides. Need sõnumid võivad lisaks e-posti aadressile sisaldada ka nime, perekonnanime, töökoha aadressi, telefoni- ja faksinumbrit ning kasutaja organisatsiooni.
 • Kasutajad, kes teevad ettepanekuid seoses uute andmehulkadega:
  • kohustuslik: nimi, e-posti aadress ning pakutava andmehulga valdkond ja kirjeldus
  • mittekohustuslik: riik, keel, organisatsiooni liik.

V. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Kogutud andmeid menetletakse konfidentsiaalselt ning neid kasutavad ainult väljaannete talituse alalised ning lepingulised töötajad ning andmete esitajad, kes tegelevad avatud andmete portaali ja selle kasutajatoega.

Isikuandmeid edastatakse ainult ettenähtud saajatele või pooltele, kes on konkreetselt nimetatud asjaomases õigusraamistikus, ilma et see piiraks võimalikku andmete edastamist jälgimise ja kontrollimisega tegelevatele või regulatiivset funktsiooni täitvatele asutustele kooskõlas ELi õigusaktidega (näiteks Euroopa Pettustevastane Amet – OLAF) või haldus- ja õiguslikku uurimist teostavatele üksustele.

Väljaannete talitus ei edasta isikuandmeid kolmandatele pooltele otseturunduse eesmärgil.

VI. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

 • Volitatud kasutajad: andmeid säilitatakse volituste kehtimise ajal.
 • E-posti ning portaali vahendusel teavet esitavad/saavad kasutajad ning koolitusel osalejad: andmeid säilitatakse neli aastat.
 • Kasutajad, kes saavad teavet vastuseks andmehulkasid käsitlevatele ettepanekutele: andmeid säilitatakse neli aastat. Kehtetu e-posti aadress kustutatakse.

VII. Kuidas pääseda juurde oma andmetele, kontrollida nende õigsust ning neid parandada?

Teil on õigus saada oma isikuandmete koopia vastutavalt töötlejalt (saatke e-kiri aadressil OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu), et kontrollida andmete õigsust ja vajadusel neid parandada või ajakohastada.

Teie isikuandmete kaitse ja turvalisuse huvides teeb väljaannete talitus kõik asjakohased toimingud, et tuvastada teid enne andmetele juurdepääsu võimaldamist, nende parandamist või kustutamist.

VIII. Mida teeme väärkasutuse või ebaseadusliku juurdepääsu vältimiseks?

Väljaannete talitus on võtnud kasutusele asjakohased füüsilised, elektroonilised ja haldusalased menetlused (ning vaatab neid regulaarselt üle ja ajakohastab neid), et välistada ebaseaduslik juurdepääs, säilitada andmete turvalisus ning kasutada kogutud andmeid seaduses ettenähtud moel ja eesmärgil (vt punkt II).

Väljaannete talituse töötajad, kellel on juurdepääs tuvastatud või tuvastatava isiku andmetele, peavad kaitsma andmeid vastavalt käesolevas avalduses sätestatud nõuetele, näiteks mitte kasutades neid ühelgi muul otstarbel, kui ainult oma volituste piires ülesannete täitmiseks.

IX. Kellega võite ühendust võtta, kui Teil on küsimusi või kaebusi?

Võite meiega ühendust võtta järgmise e-posti aadressi vahendusel: op-odp-contact@publications.europa.eu

Lahkarvamuste korral võib küsimused või kaebused saata Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikule või Euroopa andmekaitseinspektorile http://europa.eu/institutions/others/edps/index_en.htm.