Saatavilla Euroopan unionin avoin data
EUROPAEU:n avoimen datan portaaliTietosuojaseloste
Menu
Yleiskatsaus Työkalut Koulutusmateriaali Projektit Sandbox

Tietosuojaseloste

I. Johdanto

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan internet-sivustojensa käyttäjien yksityisyyden suojan. Henkilötietojen suoja perustuu asetukseen (EU) 2018/1725 (luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta 23. lokakuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus).

II. Miksi henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään, jotta Euroopan unionin julkaisutoimisto (jäljempänä ’julkaisutoimisto’) voi:

 • tunnistaa valtuutetut käyttäjät ja heidän toimintansa
 • tarjota käyttäjäkohtaisen pääsyn sivustolle ja varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat lisätä ja muokata tietoja
 • vastata käyttötukipalvelulle osoitettuihin kyselyihin
 • lähettää sivuston kehittämistä ja käyttöä koskevia tietoja
 • lähettää käyttäjille tietoa uusista datajoukoista sekä linkkejä niihin
 • analysoida mahdollisia virhetilanteita sivuston toiminnan parantamiseksi
 • tehdä sivuston käyttöä koskevia nimettömiä kyselytutkimuksia
 • järjestää koulutustilaisuuksia, joiden tarkoituksena on auttaa käyttäjiä hyödyntämään sivustoa paremmin.

Henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Henkilötietoja ei käytetä muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin.

III. Kuka on vastuussa tietojen käsittelystä (rekisterinpitäjä)?

Tietojen käsittelyn valvonnasta vastaava rekisterinpitäjä on julkaisutoimiston C.1.-yksikön (Yhteinen portaali ja avoimen datan portaali) yksikönpäällikkö (sähköposti OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Mitä henkilötietoja kerätään?

Sivuston käyttäjistä kerätään seuraavia tunniste- ja yhteystietoja:

 • Valtuutetut käyttäjät:
  • käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, salasana, nimi, organisaatio.
 • Online-koulutukseen osallistujat:
  • nimi, sähköpostiosoite, osallistumisen kellonaika, päivämäärä ja kesto.
 • Neuvontatukipalvelulle osoitetut kyselyt:
  • sähköpostiosoitteisiin op-odp-contact@publications.europa.eu tai ODP-HELPDESK@publications.europa.eu lähetetyt viestit arkistoidaan kyseisissä sähköpostilaatikoissa. Kysymyksen esittäjän sähköpostiosoitteen lisäksi sähköpostilaatikoissa voidaan säilyttää seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi, työosoite, puhelin- ja faksinumero sekä organisaatio, jota kysymyksen esittäjä edustaa.
 • Uusia datajoukkoja ehdottavat sivuston käyttäjät:
  • pakolliset tiedot: nimi, sähköpostiosoite, ehdotetun datajoukon aihe ja kuvaus
  • valinnaiset tiedot: maa, kieli, organisaatio.

V. Kenelle henkilötietoja luovutetaan?

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisina, ja niitä käyttävät ainoastaan julkaisutoimiston henkilöstö sekä sen sopimuskumppanit ja datan tarjoajat, jotka käsittelevät avoimen datan portaaliin ja sen neuvontatukipalveluihin liittyviä kysymyksiä.

Henkilötietoja ei luovuteta muille kuin edellä kuvatun oikeudellisen kehyksen piirissä toimiville, erikseen mainituille osapuolille. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin toimittaa EU-lainsäädäntöön perustuvista seuranta-, valvonta- tai sääntelytehtävistä vastaaville elimille, esimerkiksi Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) sekä hallinnollisille ja oikeudellisille tutkintaviranomaisille.

Julkaisutoimisto ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramarkkinointia varten.

VI. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

 • Valtuutetut käyttäjät: tietoja säilytetään valtuutuksen voimassaoloajan.
 • Tietoja sähköpostitse tai portaalin kautta toimittavat tai pyytävät käyttäjät ja online-koulutukseen osallistujat: tietoja säilytetään neljä vuotta.
 • Tietoja vastaanottavat, uusia datajoukkoja ehdottaneet käyttäjät: tietoja säilytetään neljä vuotta. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on virheellinen, se poistetaan.

VII. Miten omat henkilötiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa oikaista?

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi rekisterinpitäjältä ja tarkistaa niiden paikkansapitävyys (pyydä tietoja sähköpostitse osoitteesta OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu). Tarvittaessa voit oikaista tai täydentää henkilötietojasi.

Yksityisyyden suojan ja turvallisuuden takaamiseksi julkaisutoimisto toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että henkilöllisyytesi todennetaan ennen kuin pääset tutustumaan tietoihisi, voit oikaista niitä tai voit pyytää tietojen poistamista.

VIII. Miten estetään luvaton pääsy henkilötietoihin ja tietojen väärinkäyttö?

Julkaisutoimisto pyrkii erityisten fyysisten, sähköisten ja hallinnollisten menettelyjen avulla suojaamaan kerätyt henkilötiedot, estämään luvattoman pääsyn niihin ja varmistamaan, että niitä käytetään laillisesti edellä kohdassa II kuvatulla tavalla. Menettelyjä päivitetään säännöllisesti.

Julkaisutoimiston henkilöstö, jolla on oikeudet nähdä yksilöityä tai yksilöitävissä olevaa henkilöä koskevia tietoja, on velvoitettu suojaamaan tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, eikä sillä esimerkiksi ole oikeutta käyttää niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tehtäviensä hoitamiseen.

IX. Kenelle voi esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen?

Voit ottaa yhteyttä seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: op-odp-contact@publications.europa.eu

Ristiriitatilanteissa kysymyksiä tai valituksia voi esittää Euroopan komission tietosuojavastaavalle tai Euroopan tietosuojavaltuutetulle..