Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AERáiteas príobháideachais
Menu
Forbhreathnú Uirlisí Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Ráiteas príobháideachais

I. Réamhrá

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideachas úsáideoirí a chosaint. Tá ár mbeartas bunaithe ar Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE.

II. Cén fáth a mbailímid agus a stórálaimid sonraí pearsanta?

Bailítear agus próiseáiltear do shonraí d’fhonn é a chur ar chumas Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh (Oifig na bhFoilseachán):

 • úsáideoirí údaraithe agus a n-oibríochtaí a aithint;
 • rochtain ar an suíomh gréasáin a phearsanú agus deimhin a dhéanamh de nach bhféadfaidh ach le húsáideoirí údaraithe sonraí a chur isteach agus a mhodhnú;
 • freagra a thabhairt ar iarratais a seoladh chuig an deasc chabhrach;
 • faisnéis a bhaineann le forbairtí agus úsáid an tsuímh ghréasáin a sheoladh;
 • faisnéis faoi thacair shonraí nua, agus naisc chucu, a sheoladh chuig na húsáideoirí a mhol iad;
 • anailís a dhéanamh ar earráidí a d’fhéadfadh a bheith ann d’fhonn an suíomh gréasáin a fheabhsú;
 • suirbhéanna, gan ainm an fhreagróra a nochtadh, faoi úsáid an tsuímh ghréasáin a reáchtáil;
 • seisiúin oiliúna a eagrú féachaint cuidiú le húsáideoirí úsáid níos fearr a bhaint as an suíomh gréasáin agus obair iardain a dhéanamh i ndiaidh na seisiún sin.

Déantar sonraí pearsanta a bhailiú, a stóráil agus a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725.

Ní úsáidtear do shonraí le haghaidh rud ar bith eile seachas an méid atá thuasluaite.

III. Cé atá freagrach as próiseáil do shonraí pearsanta? (An Rialaitheoir)

Is é Ceann aonaid Oifig C.1. Aonad na Comhthairsí agus na Tairsí Sonraí Oscailte in Oifig na bhFoilseachán atá freagrach as do shonraí a phróiseáil (seoladh ríomhphoist OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid?

Coinnítear na sonraí teagmhála seo a leanas lena chur ar ár gcumas cabhrú leat.

 • Úsáideoirí údaraithe:
  • Aitheantas úsáideora, seoltaí ríomhphoist, pasfhocal, ainm, eagraíocht
 • Rannpháirtithe in oiliúint ar líne:
  • Ainm, seoladh ríomhphoist, am, dáta agus tréimhse na rannpháirtíochta
 • Bainistiú an chúnaimh a thugtar don phobal:
  • Déantar ríomhphoist a sheoltar chuig op-odp-contact@publications.europa.eu nó ODP-HELPDESK@publications.europa.eu a chur sna boscaí poist sin. Bíonn seoladh ríomhphoist sna teachtaireachtaí sin, agus d’fhéadfadh ainm, sloinne, seoladh riaracháin, uimhir theileafóin, uimhir facs agus eagraíocht an úsáideora a bheith iontu freisin.
 • Úsáideoirí a mholann tacair shonraí nua:
  • Éigeantach: ainm, seoladh ríomhphoist, ábhar agus cur síos ar an tacar sonraí atá molta
  • Roghnach: tír, teanga, cineál eagraíochta

V. Cé dó a nochtfar do shonraí?

Bíonn na sonraí pearsanta a bhailítear faoi rún, agus ní úsáideann ach foireann agus conraitheoirí Oifig na bhFoilseachán agus soláthraithe sonraí a bhíonn ag plé le ceisteanna a bhaineann leis an Tairseach Sonraí Oscailte agus an deasc chabhrach iad.

Ní aistrítear aon sonraí pearsanta chuig páirtithe eile seachas na faighteoirí, nó na páirtithe a luaitear go sonrach sa chreat dlí atá i gceist, gan dochar do nochtadh a d’fhéadfadh tarlú trí tharchur chuig na comhlachtaí a bhfuil cúraimí faireacháin, cigireachta nó rialála de chúram orthu i gcomhréir le reachtaíocht an AE (e.g. an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF)) nó chuig na heintitis atá ag déanamh imscrúduithe riaracháin nó dlíthiúla.

Ní aistreoidh Oifig na bhFoilseachán do shonraí pearsanta chuig tríú páirtithe chun críche na margaíochta dírí.

VI. Cá fhad a choimeádfar do shonraí?

 • Úsáideoirí údaraithe: coimeádtar sonraí go ceann thréimhse bhailíochta an údaraithe.
 • Úsáideoirí a thugann faisnéis/úsáideoirí a iarrann faisnéis, trí ríomhphost, agus tríd an tairseach, agus rannpháirtithe atá faoi oiliúint: coimeádtar na sonraí go ceann ceithre bliana.
 • Úsáideoirí a fhaigheann faisnéis, mar fhreagra ar mholadh faoi thacair shonraí: coimeádtar sonraí go ceann ceithre bliana. Má bhíonn seoladh ríomhphoist neamhbhailí, scriosfar é.

VII. Conas is féidir leat rochtain a fháil ar do shonraí, a gcruinneas a dheimhniú nó iad a cheartú?

Tá sé de cheart agat cóip de do shonraí pearsanta a fháil ón rialaitheoir (ríomhphost chuig OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) d’fhonn cruinneas na sonraí atá á gcoinneáil a sheiceáil agus/nó iad a cheartú nó a uasdátú más gá.

Chun do phríobháideachas agus do shlándáil a chosaint, déanfaidh Oifig na bhFoilseachán gach beart is réasúnta lena chinntiú go bhfíorófar d’aitheantas sula ndeonófar rochtain, agus sula ndéanfar ceartú nó scriosadh.

VIII. Cad a dhéanaimid le mí-úsáid nó rochtain neamhúdaraithe a chosc?

Tá curtha ar bun ag Oifig na bhFoilseachán nósanna imeachta fisiciúla, leictreonacha agus bainistíochta cuí chun do shonraí a chosaint ar rochtain neamhúdaraithe, chun slándáil sonraí a chaomhnú agus chun an fhaisnéis a bailíodh chun na críche a léiríodh i bPointe II thuas a úsáid go dleathach. Déantar na nósanna imeachta sin a athbhreithniú agus a nuashonrú go rialta.

Baill foirne d’Oifig na bhFoilseachán a mbíonn rochtain acu ar fhaisnéis a bhaineann le duine aitheanta nó inaitheanta, tá oibleagáid orthu na sonraí a chosaint ar shlí atá i gcomhréir leis na rialacha atá leagtha amach sa ráiteas príobháideachais seo, mar shampla, gan na sonraí a úsáid chun aon chríoch seachas na tascanna a dhéanann siad mar chuid d’fheidhmiú a n-inniúlachtaí féin.

IX. Cé leis a dtig leat teagmháil a dhéanamh má bhíonn ceisteanna nó gearáin agat?

Féadfaidh tú dul i dteagmháil linn ach ríomhphost a sheoladh chuig: op-odp-contact@publications.europa.eu

Is féidir ceisteanna nó gearáin i gcás coimhlinte a sheoladh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh nó an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí .