Prieiga prie Europos Sąjungos atvirųjų duomenų
EUROPAES atvirųjų duomenų portalasPareiškimas apie privatumo apsaugą
Menu
Apžvalga Priemonės Mokymosi ištekliai Projektai Sandbox

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

I. Įžanga

Europos Sąjunga saugo naudotojų privatumą. Mūsų politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB.

II. Kodėl renkame, saugome ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenys renkami ir tvarkomi tam, kad Europos Sąjungos leidinių biuras (Leidinių biuras) galėtų:

 • nustatyti leidimą turinčius naudotojus ir kokius veiksmus jie atlieka;
 • individualiai pritaikyti prieigą prie interneto svetainės ir užtikrinti, kad tik leidimą turintys naudotojai galėtų įrašyti ir keisti duomenis;
 • atsakyti į pagalbos tarnybai skirtas užklausas;
 • siųsti informaciją apie pokyčius ir naudojimąsi svetaine;
 • siųsti informaciją apie naujus duomenų rinkinius ir nuorodas į juos naudotojams, kurie juos pasiūlė;
 • nagrinėti galimas klaidas, kad svetainė būtų tobulinama;
 • vykdyti anoniminius tyrimus, susijusius su svetainės naudojimu;
 • rengti mokymus, skirtus padėti naudotojams geriau naudotis interneto svetaine, ir imtis tolesnių susijusių veiksmų.

Asmens duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2018/1725.

Jūsų duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus pirmiau nurodytą veiklą.

III. Kas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą? (duomenų valdytojas)

Už jūsų duomenų tvarkymą atsakingas duomenų valdytojas yra Leidinių biuro C.1 skyriaus „Bendrasis portalas ir Atvirųjų duomenų portalas“ vadovas (e. paštas: OP ODP CONTACT (op-odp-contact@publications.europa.eu)).

IV. Kokius asmens duomenis renkame?

Saugomi toliau nurodyti tapatybės ir kontaktiniai duomenys.

 • Leidimą turintys naudotojai:
  • : naudotojo vardas, e. pašto adresas, slaptažodis, vardas ir pavardė, organizacija.
 • Mokymo internetu dalyviai:
  • vardas ir pavardė, e. pašto adresas, laikas, data ir dalyvavimo trukmė.
 • Pagalbos visuomenei valdymas:
  • adresais op-odp-contact@publications.europa.eu arba ODP-HELPDESK@publications.europa.eu siunčiami e. laiškai archyvuojami šiose pašto dėžutėse. Be šiuose laiškuose nurodytų e. pašto adresų, e. pašto dėžutėse gali būti saugomi vardas ir pavardė, administracinis adresas, telefonas, faksas ir naudotojo organizacija.
 • Naujus duomenų rinkinius siūlantys naudotojai:
  • privaloma: vardas ir pavardė, e. pašto adresas, siūlomo duomenų rinkinio tema ir aprašymas;
  • neprivaloma: šalis, kalba, organizacijos rūšis.

V. Kam atskleidžiami jūsų duomenys?

Surinkti asmens duomenys laikomi konfidencialiais, o jais naudojasi tik Leidinių biuro darbuotojai ir rangovai bei duomenų teikėjai, sprendžiantys su Atvirųjų duomenų portalu ir pagalbos tarnyba susijusius klausimus.

Jokie asmens duomenys neperduodami kitoms šalims negu gavėjai arba šalys, konkrečiai nurodytos atitinkamame teisiniame pagrinde, nepažeidžiant galimybės juos atskleisti perduodant juos už stebėjimo, tikrinimo arba reguliavimo užduotis pagal ES teisės aktus atsakingoms įstaigoms (pavyzdžiui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) arba administracinius ar teisinius tyrimus vykdantiems subjektams.

Leidinių biuras neperduos asmens duomenų trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

VI. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

 • Leidimą turintys naudotojai: duomenys saugomi leidimo galiojimo laikotarpiu.
 • E. paštu ir naudodamiesi portalu informaciją teikiantys arba jos prašantys naudotojai ir mokymų dalyviai: duomenys saugomi 4 metus.
 • Informaciją gaunantys naudotojai (kai atsakoma į duomenų rinkinių pasiūlymą): duomenys saugomi 4 metus. Jei e. pašto adresas negalioja, jis bus pašalintas.

VII. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis, patikrinti jų tikslumą arba juos taisyti?

Turite teisę iš duomenų valdytojo gauti savo asmens duomenų kopiją (rašykite e. pašto adresu OP ODP CONTACT (op-odp-contact@publications.europa.eu)), kad galėtumėte patikrinti laikomų duomenų tikslumą ir (arba) prireikus pareikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba atnaujinti.

Siekdamas apsaugoti jūsų privatumą ir užtikrinti saugumą, Leidinių biuras imsis visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad prieš suteikiant teisę naudotis duomenimis, juos taisyti arba šalinti būtų patikrinta jūsų tapatybė.

VIII. Kaip stengiamės išvengti netinkamo arba neleistino naudojimosi duomenimis?

Leidinių biuras įdiegė ir reguliariai peržiūri bei atnaujina atitinkamas fizines, elektronines ir administracines procedūras, kad užkirstų kelią neleistinai prieigai prie duomenų, išlaikytų duomenų saugumą ir užtikrintų teisėtą pirmiau II punkte nurodytais tikslais surinktos informacijos naudojimą.

Reikalaujama, kad prieigą prie informacijos, susijusios su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta, turintys Leidinių biuro darbuotojai, apsaugotų duomenis laikydamiesi šiame pareiškime apie privatumo apsaugą nustatytų taisyklių, pavyzdžiui, nenaudotų duomenų jokiais kitais tikslais nei su jų atitinkama kompetencija susijusioms užduotims vykdyti.

IX. Į ką galite kreiptis, jei turite klausimų arba norite pateikti skundą?

Galite kreiptis į mus šiuo e. pašto adresu: op-odp-contact@publications.europa.eu

Konflikto atveju klausimus arba skundus galima teikti Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui arba Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

______________________________

Déclaration relative à la protection des données à caractère personnel