Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsPaziņojums par personas datu aizsardzību
Menu
Pārskats Rīki Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Paziņojums par personas datu aizsardzību

I. Ievads

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātuma neaizskaramības principu. Politika jautājumā par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs šobrīd balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

II. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam datus par jums?

Jūsu datus vāc un apstrādā, lai Eiropas Savienības Publikāciju birojs (Publikāciju birojs) varētu:

 • identificēt pilnvarotos lietotājus un viņu darbības;
 • individualizēt piekļuvi tīmekļa vietnei un nodrošināt, ka tikai pilnvarotie lietotāji var ievadīt un mainīt datus;
 • atbildēt uz pieprasījumiem, kas adresēti palīdzības dienestam;
 • nosūtīt informāciju, kas saistīta ar vietnes izstrādi un izmantošanu;
 • nosūtīt informāciju par jaunām datu kopām un attiecīgajām saitēm lietotājiem, kuri tās ierosinājuši;
 • analizēt iespējamās kļūdas, lai uzlabotu tīmekļa vietni;
 • veikt anonīmas aptaujas par tīmekļa vietnes izmantošanu;
 • organizēt mācību sesijas, kas palīdzētu lietotājiem labāk izmantot šo tīmekļa vietni, un nodrošināt šo mācību novērtējumu.

Personas datus apkopo, uzglabā un apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Jūsu datus izmantos vienīgi tiem mērķiem, kas aprakstīti iepriekš.

III. Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (Datu pārzinis)

Par datu apstrādi atbild C.1. nodaļas “Kopējais portāls un Atvērto datu portāls” vadītājs (e-pasta adrese OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Kādus personas datus mēs vācam?

Tiek glabāti šādi dati un kontaktinformācija.

 • Pilnvarotajiem lietotājiem:
  • lietotāja ID, e-pasta adrese, parole, vārds, uzvārds, organizācija.
 • Tiešsaistes mācību dalībniekiem:
  • vārds, uzvārds, e-pasta adrese, datums, laiks un dalības ilgums.
 • Plašai sabiedrībai domātā palīdzības dienesta pārvaldībā:
  • e-pasta vēstules, kas nosūtītas uz šādām adresēm: op-odp-contact@publications.europa.eu vai ODP-HELPDESK@publications.europa.eu arhivē atbilstošajās elektroniskā pasta adresēs. Šīs vēstules satur e-pasta adresi un, iespējams, šādus elementus: vārdu, uzvārdu, biroja adresi, tālruni, faksu un lietotāja organizāciju.
 • Lietotājiem, kuri ierosina jaunas datu kopas:
  • obligātie dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, temats un ierosinātās datu kopas apraksts;
  • fakultatīvie dati: valsts, valoda, organizācijas tips.

V. Kam tiek izpausti jūsu dati?

Ievāktos personas datus apstrādās konfidenciāli un izmantos tikai Publikāciju biroja darbinieki un darbuzņēmēji, kā arī datu sniedzēji, kuru ziņā ir ar Atvērto datu portālu un palīdzības dienestu saistīti jautājumi.

Personas dati tiek nodoti vienīgi adresātiem vai arī personām, kas skaidri norādītas attiecīgajā tiesiskajā regulējumā. Tomēr vajadzības gadījumā tos var nodot iestādēm, kas atbildīgas par uzraudzību, pārbaudi vai regulējumu saskaņā ar ES tiesību aktiem, piemēram, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) vai instancēm, kas veic administratīvu vai tiesas izmeklēšanu.

Publikāciju birojs personas datus nenodod trešām personām tiešā mārketinga vajadzībām.

VI. Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti?

 • Pilnvarotajiem lietotājiem: datus glabā pilnvarojuma derīguma laikā.
 • Lietotājiem, kas sniedz vai lūdz informāciju, izmantojot e-pastu un arī portālu, kā arī mācību dalībniekiem: datus glabā četrus gadus.
 • Lietotājiem, kas informāciju saņem pēc tam, kad viņi ierosinājuši datu kopas: datus glabā četrus gadus. Nederīgās e-pasta adreses tiks dzēstas.

VII. Kā varat piekļūt saviem personas datiem, pārbaudīt to pareizību vai labot tos?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī no datu pārziņa pieprasīt savu personas datu kopiju (e-pasta adrese OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu), lai pārbaudītu mūsu rīcībā esošās informācijas pareizību vai panāktu, ka to vajadzības gadījumā labo vai atjaunina.

Lai aizsargātu jūsu privātumu un drošību, Publikāciju birojs darīs visu, kas ir pamatoti, lai pārbaudītu jūsu identitāti, un tikai tad varēsiet piekļūt saviem datiem, tos labot vai dzēst.

VIII. Kā tiek novērsta informācijas ļaunprātīga izmantošana un nesankcionēta piekļuve tai?

Publikāciju birojs ir izveidojis fiziskas, elektroniskas un administratīvas procedūras, kuras regulāri tiek pārskatītas un atjauninātas, lai aizsargātu jūsu datus pret nesankcionētu piekļuvi, garantētu jūsu datu drošību un to, ka tos izmanto likumīgi mērķiem, kas minēti iepriekš II punktā.

Publikāciju biroja darbiniekiem, kam ir pieejami dati par konkrētu vai identificējamu personu, ir pienākums aizsargāt šos datus tā, kā to paredz noteikumi, kas izklāstīti šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību, piemēram, viņi drīkst izmantot šos datus vienīgi tiem mērķiem, kuri ir to kompetencē.

IX. Kam varu adresēt savus varbūtējos jautājumus vai sūdzības?

Jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz šādu e-pasta adresi: op-odp-contact@publications.europa.eu

Domstarpību gadījumā sūdzības varat iesniegt Eiropas Komisijas datu aizsardzības inspektoram vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.