Dé plek voor open data van de Europese Unie
EUROPAOpendataportaal van de EUPrivacyverklaring
Menu
Overzicht Tools Kennisbank Projecten Sandbox

Privacyverklaring

I. Inleiding

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Ons beleid is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

II. Waarom vragen, bewaren en verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Het Publicatiebureau van de Europese Unie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om:

 • bevoegde gebruikers en hun activiteiten te identificeren
 • de website te personaliseren en te garanderen dat alleen bevoegde gebruikers gegevens kunnen toevoegen en wijzigen
 • verzoeken aan de helpdesk te beantwoorden
 • informatie over de ontwikkeling en het gebruik van de website te verspreiden
 • informatie over en links naar nieuwe datasets te sturen naar gebruikers die daarom gevraagd hebben
 • eventuele fouten op te sporen om de website te verbeteren
 • anonieme enquêtes te houden over het gebruik van de website
 • opleidingen te organiseren voor gebruikers van de website.

De persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor enig ander doel dan de hierboven beschreven activiteiten.

III. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het hoofd van de eenheid C4, Open data van de EU en CORDIS, van het Publicatiebureau. (op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Welke gegevens verzamelen we?

We vragen en bewaren de onderstaande identificatie- en contactgegevens.

 • Wanneer u zich aanmeldt:
  • gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, naam, organisatie
 • Wanneer u een onlineopleiding volgt:
  • naam, e-mailadres, tijdstip, datum en duur van deelname
 • Wanneer u ons e-mailt:
  • e-mailberichten aan op-odp-contact@publications.europa.eu of ODP-HELPDESK@publications.europa.eu; deze worden bewaard in de betrokken mailbox met inbegrip van het e-mailadres en eventueel een voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer en bedrijfs- of organisatienaam.
 • Wanneer u een nieuwe dataset voorstelt:
  • (verplicht) naam, e-mailadres en onderwerp en beschrijving van de voorgestelde dataset
  • (facultatief) land, taal, soort organisatie

V. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen beschikbaar voor de personeelsleden en contractanten van het Publicatiebureau en dataverstrekkers die voor het opendataportaal of de helpdesk daarvan werken.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan andere personen of om andere redenen dan hierboven vermeld, tenzij de gegevens in verband met administratief of juridisch onderzoek, toezicht, inspectie of regulering overeenkomstig de EU-wetgeving moeten worden overgedragen aan de bevoegde instanties (bijv. het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF).

Het Publicatiebureau zal geen persoonsgegevens aan derden doorgeven voor direct marketing.

VI. Hoelang worden uw gegevens bewaard?

 • Geregistreerde gebruikers: gedurende de geldigheidsduur van de gebruikersrechten.
 • Gebruikers die per e-mail of via het portaal informatie verstrekken/vragen en deelnemers aan opleidingen: vier jaar.
 • Gebruikers die om nieuwe datasets hebben gevraagd: vier jaar. Ongeldige e-mailadressen worden geschrapt.

VII. Hoe kunt u uw gegevens inzien, controleren en wijzigen?

Op verzoek (per e-mail: op-odp-contact@publications.europa.eu) worden uw gegevens u ter inzage toegestuurd en desgewenst gecorrigeerd of gewist.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, neemt het Publicatiebureau alle redelijke maatregelen om uw identiteit te controleren voordat u uw gegevens kunt raadplegen, corrigeren of wissen.

VIII. Hoe voorkomen we misbruik of onrechtmatige toegang?

Het Publicatiebureau beschikt over de nodige materiële en elektronische middelen en procedures om de overeenkomstig punt II verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen, en om ongeoorloofde toegang en misbruik te voorkomen. Die voorzieningen worden regelmatig geëvalueerd en bijgewerkt.

Medewerkers van het Publicatiebureau met toegang tot gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen moeten die overeenkomstig deze privacyverklaring beschermen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat zij de gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken dan voor de hen opgedragen taken.

IX. Bij wie kunt u terecht met vragen of klachten?

U kunt ons bereiken via het volgende e-mailadres: op-odp-contact@publications.europa.eu

Bij geschillen kunt u vragen en klachten sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming van de Europese Commissie of aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.