Dostęp do otwartych danych UE
EUROPAPortal Otwartych Danych UEOświadczenie o ochronie prywatności
Menu
Widok ogólny Narzędzia Zasoby edukacyjne Projekty Sandbox

Oświadczenie o ochronie prywatności

I. Wprowadzenie

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności. Polityka ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe opiera się na rozporządzeniu (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE.

II. Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, aby umożliwić Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Urzędowi Publikacji):

 • identyfikację upoważnionych użytkowników i ich aktywności na stronach portalu
 • stosowanie spersonalizowanego dostępu do portalu i zagwarantowanie, że wyłącznie upoważnieni użytkownicy mogą wprowadzać i zmieniać dane
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania skierowane do działu pomocy technicznej
 • wysyłanie informacji o zmianach i o tym, jak korzystać z portalu
 • wysyłanie informacji na temat nowych zbiorów danych i linków do nich użytkownikom, którzy je zaproponowali
 • analizowanie ewentualnych błędów w celu ulepszenia portalu
 • prowadzenie anonimowych sondaży na temat korzystania z portalu
 • organizowanie szkoleń doskonalących, które pomogą użytkownikom lepiej korzystać z portalu, i kontrolowanie ich skuteczności.

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Państwa dane nie są wykorzystywane do żadnych celów innych niż realizacja wymienionych powyżej zadań.

III. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych? (administrator danych)

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest kierownik działu C.1. Urzędu Publikacji: Wspólny Portal i Portal Danych Publicznie Dostępnych (adres e-mail OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przechowujemy wymienione poniżej dane identyfikacyjne i kontaktowe.

 • W przypadku upoważnionych użytkowników:
  • identyfikator użytkownika, adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, organizacja.
 • W przypadku uczestników szkoleń online:
  • imię i nazwisko, adres e-mail, data, godzina i czas trwania szkolenia.
 • Do celów zarządzania pomocą udzielaną ogółowi społeczeństwa:
  • e-maile adresowane na skrzynki pocztowe op-odp-contact@publications.europa.eu albo ODP-HELPDESK@publications.europa.eu są w nich archiwizowane. Wiadomości te zawierają adres e-mail i mogą zawierać również imię, nazwisko, adres administracyjny, numer telefonu i faksu oraz nazwę organizacji użytkownika.
 • W przypadku użytkowników proponujących nowe zbiory danych:
  • obowiązkowo: imię i nazwisko, adres e-mail, temat i opis zaproponowanego zbioru danych.
  • nieobowiązkowo: kraj, język, rodzaj organizacji.

V. Kto ma dostęp do przesłanych danych?

Gromadzone dane są traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie przez pracowników i podwykonawców Urzędu Publikacji oraz dostawców danych wykonujących zadania związane ze sprawami dotyczącymi portalu otwartych danych i działu pomocy technicznej.

Żadne dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim poza wspomnianymi odbiorcami lub stronami wymienionymi w odnośnych ramach prawnych; nie wyklucza się jednak możliwości ujawnienia danych organom pełniącym funkcje kontrolne, inspekcyjne lub regulacyjne zgodnie z prawodawstwem UE (np. Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)) lub podmiotom prowadzącym dochodzenia administracyjne lub prawne.

Urząd Publikacji nie udostępnia danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego.

VI. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

 • W przypadku upoważnionych użytkowników: dane są przechowywane w okresie obowiązywania upoważnienia.
 • W przypadku użytkowników dostarczających informacji lub zwracających się o udzielenie informacji (e-mailem lub za pośrednictwem portalu) i uczestników szkoleń: dane są przechowywane przez 4 lata.
 • W przypadku użytkowników otrzymujących informacje w odpowiedzi na zaproponowane przez siebie zbiory danych: dane są przechowywane przez 4 lata. Nieważne adresy e-mailowe są usuwane.

VII. W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, sprawdzić ich poprawność lub je sprostować?

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od administratora danych (e-mail OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) kopii swoich danych osobowych, aby sprawdzić ich poprawność, a w razie potrzeby sprostować je lub zaktualizować.

W celu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa Urząd Publikacji dokłada wszelkich starań, aby Państwa tożsamość została sprawdzona przed udostępnieniem danych, ich sprostowaniem lub usunięciem.

VIII. Co robimy, aby uniknąć nadużyć lub uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym?

Urząd Publikacji wprowadził odpowiednie procedury, które regularnie weryfikuje i aktualizuje, obejmujące dostęp fizyczny i elektroniczny oraz zarządzanie uprawnieniami – aby chronić dane przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa danych oraz korzystać, zgodnie z obowiązującym prawem, z informacji zgromadzonych w celu wskazanym w pkt II powyżej.

Personel Urzędu Publikacji mający dostęp do informacji dotyczących osób, których tożsamość została lub może zostać ustalona, jest zobowiązany do ochrony tych danych zgodnie z zasadami przedstawionymi w tym oświadczeniu o ochronie prywatności; może on korzystać z tych danych wyłącznie w celu prowadzenia czynności niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków.

IX. Do kogo kierować pytania lub skargi?

Można skontaktować się z nami pocztą elektroniczną: op-odp-contact@publications.europa.eu

W przypadkach spornych pytania lub skargi można kierować do inspektora ochrony danych Komisji Europejskiej lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_pl.htm.