Acces la datele deschise ale Uniunii Europene
EUROPAPortalul de Date Deschise al UEDeclarație de confidențialitate
Menu
Prezentare generală Instrumente Centrul de resurse Proiecte Sandbox

Declarație de confidențialitate

I. Introducere

Uniunea Europeană s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor. Politica noastră are la bază Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.

II. De ce colectăm, păstrăm și prelucrăm date cu caracter personal?

Datele dumneavoastră sunt colectate și prelucrate pentru a permite Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene:

 • să identifice utilizatorii autorizați și operațiunile acestora;
 • să personalizeze accesul la site și să se asigure că numai persoanele autorizate pot introduce și modifica date;
 • să răspundă solicitărilor adresate serviciului de asistență;
 • să trimită informații cu privire la evoluțiile și utilizarea site-ului;
 • să trimită linkuri și informații cu privire la noi seturi de date utilizatorilor care le-au propus;
 • să analizeze posibilele erori pentru a îmbunătăți site-ul;
 • să realizeze sondaje de opinie anonime legate de utilizarea site-ului;
 • să organizeze sesiuni de formare pentru a-i ajuta pe utilizatori să folosească site-ul într-un mod cât mai eficient.

Datele cu caracter personal sunt colectate, stocate și prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Datele dumneavoastră nu vor fi utilizate decât în scopul desfășurării acțiunilor menționate mai sus.

III. Cine răspunde de prelucrarea datelor dumneavoastră? (Operatorul)

Operatorul responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale este șeful unității C.1. Portalul Comun și Portalul de date deschise din cadrul Oficiului pentru Publicații (pentru a-l contacta, scrieți la adresa electronică OP ODP CONTACT: Op-odp-contact@publications.europa.eu

IV. Ce date personale colectăm?

Stocăm datele de identificare și de contact enumerate mai jos.

 • Pentru utilizatorii autorizați:
  • numele de utilizator, adresa de e-mail, parola, numele, organizația.
 • Pentru participanții la cursuri online:
  • numele, adresa de e-mail, ora, data și durata participării.
 • Pentru gestionarea asistenței acordate publicului:
 • Pentru utilizatorii care propun noi seturi de date:
  • obligatoriu: numele, adresa de e-mail, subiectul și descrierea setului de date propus;
  • opțional: țara, limba, tipul de organizație.

V. Cine poate accesa datele dumneavoastră?

Datele cu caracter personal colectate sunt tratate confidențial și folosite doar de către personalul și contractanții Oficiului pentru Publicații, de către furnizorii de date care se ocupă de aspectele legate de Portalul de date deschise, precum și de către serviciul de asistență.

Datele cu caracter personal nu sunt transmise terților, alții decât cei cărora le sunt destinate sau părților menționate în mod expres în cadrul juridic în cauză, fără a aduce atingere unei eventuale divulgări prin transmiterea către organismele care îndeplinesc sarcini de monitorizare, de inspecție sau de reglementare, în conformitate cu legislația UE, de exemplu, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) sau entitățile care efectuează anchete administrative sau judiciare.

Oficiul pentru Publicații nu va transfera date cu caracter personal către terți în scopuri de marketing direct.

VI. Cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră?

 • Pentru utilizatorii autorizați: datele sunt păstrate pe perioada de valabilitate a autorizației.
 • Pentru utilizatorii care furnizează informații/utilizatorii care solicită informații prin e-mail și prin intermediul portalului și participanții la cursuri: datele sunt păstrate pe o perioadă de patru ani.
 • Pentru utilizatorii care primesc informații ca răspuns la propunerea de seturi de date: datele sunt păstrate pe o perioadă de patru ani. Dacă o adresă de e-mail este incorectă, aceasta va fi eliminată.

VII. Cum vă puteți accesa, verifica și rectifica datele?

Aveți dreptul de a obține de la operator o copie a datelor dumneavoastră personale (scrieți la adresa electronică OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu) pentru a verifica exactitatea datelor deținute și/sau pentru a obține, dacă este cazul, rectificarea sau actualizarea acestora.

Pentru protecția siguranței și a vieții dumneavoastră private, Oficiul pentru Publicații va lua toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că vi se verifică identitatea înainte de a vi se acorda acces la date sau înaintea rectificării sau ștergerii acestora.

VIII. Ce măsuri luăm pentru a evita abuzurile și accesul neautorizat?

Oficiul pentru Publicații a creat, revizuiește și actualizează periodic proceduri fizice, electronice și manageriale menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, să garanteze securitatea datelor și utilizarea informațiilor colectate în mod legal, în scopul indicat la punctul II de mai sus.

Angajații Oficiului pentru Publicații care au acces la informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă au obligația de a proteja datele în conformitate cu normele stabilite în prezenta declarație de confidențialitate, înțelegând prin aceasta, de exemplu, că nu vor utiliza datele în alt scop decât acela de a duce la îndeplinire sarcinile care sunt de competența lor.

IX. Cui puteți adresa întrebări sau reclamații?

Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: op-odp-contact@publications.europa.eu

În caz de conflict, întrebările sau reclamațiile pot fi adresate Responsabilului cu protecția datelor sau Autorității Europene pentru Protecția Datelor.