Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚPre vývojárov
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Pre vývojárov

Cieľom portálu pre voľné údaje EÚ je podporiť požívanie množín údajov EÚ na vytváranie aplikácií tretích strán. Na dosiahnutie tohto cieľa ponúkame vývojárom dve programovacie rozhrania.

Prístup prostredníctvom REST API

Jedným zo spôsobov prístupu k portálu pre voľné údaje EÚ je použite rozhrania REST API. Všetky základné funkcie portálu sú dostupné prostredníctvom tohto rozhrania API, ktoré zahŕňa nielen možnosti ponúkané webovým rozhraním, ale aj ďalšie funkcie. Získané informácie tak môžu byť použité externým programom, ktorým sa volá rozhranie API portálu.

Na účely programovania je rozhranie API k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://data.europa.eu/euodp/data/api/

Portál pre voľné údaje EÚ vychádza z aplikácie platformy CKAN, pričom na jej webovej lokalite nájdete dokumentáciu o API.

Formát správ pre obsah žiadostí aj odpovedí je JSON (uvedený v RFC 4627). V nasledujúcej časti sú uvedené príklady použitia rozhrania REST API vo vašej aplikácii.

Vzhľadom na špecifický charakter infraštruktúry Úradu pre publikácie sa všetky požiadavky na rozhranie API, ktoré by z definície boli dostupné metódou GET protokolu HTTP, musia robiť s použitím metódy POST.

Nástroje na používanie rozhrania REST API

Všeobecní klienti a knižnice HTTP

cURL je všeobecný http nástroj príkazového riadka, ktorý sa môže využiť na dotazovanie rozhrania API. Existujú možnosti, ako zaistiť, aby nástroj cURL používal požiadavky POST, napríklad doplnením voľby -'d', a to aj s prázdnym zoznamom. Je použitý vo vzorových dotazoch nižšie.

Pre väčšinu najobľúbenejších prehliadačov existujú určité rozšírenia, ktoré umožňujú vytvorenie dotazov API v rámci prehliadača, napríklad Postman for Google Chrome alebo RESTClient for Mozilla Firefox.

Väčšina programovacích jazykov sa môže použiť na dotazovanie rozhrania API, pokiaľ existuje kompatibilný komponent na pripojenie cez protokol HTTP, ako napríklad Jersey pre Javu.

Osobitné nástroje

Na uľahčenie používania rozhrania REST API boli vyvinuté niektoré špecializované nástroje. Všetci títo klienti sú dostupní na Github a možno ich rozvetviť s cieľom vyvinúť osobitné riešenia v rámci týchto programovacích jazykov.

Príklady dotazov

Získať zoznam množín údajov v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_list -d'{}'

Získať zoznam značiek v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/tag_list -d'{}'

Získať opis určitej množiny údajov v JSON

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_show -d'{"id": "dgt-translation-memory"}'

Vyhľadávať množiny údajov alebo zdroje zodpovedajúce dotazu

curl http://data.europa.eu/euodp/data/api/3/action/package_search -d'{"q": "forest"}'

Koncový bod SPARQL

Ďalším spôsobom ako pristupovať k portálu pre voľné údaje EÚ je strojovo čitateľný koncový bod SPARQL, ktorý umožňuje dotazy na opisy množín údajov v RDF.

Ako sa uvádza na stránke Prepojené informácie, na prístup k vašim dotazom SPARQL je poskytnuté grafické používateľské rozhranie.

Na účely programovania je na tejto webovej lokalite k dispozícii strojovo čitateľný koncový bod: http://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Špecifikácie SPARQL môžete nájsť na webovej lokalite W3C: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Modely použité na opis množín údajov katalogizovaných na portáli pre voľné údaje EÚ sú opísané v časti Slovník pre metadáta na stránke Prepojené informácie.

Nástroje a knižnice

Na vytváranie aplikácií, ktoré sú schopné uskutočňovať dotazy na koncovom bode portálu pre voľné údaje EÚ, je možné použiť knižnice a aplikácie tretích strán. Tu sú niektoré príklady takýchto riešení.

SPARQL klienti

 • Sesame client je klient Windows SPARQL, ktorý zahŕňa grafické používateľské rozhranie.
 • Twinkle je multiplatformová aplikácia Java, ktorá ponúka používateľské rozhranie na uskutočňovanie dotazov SPARQL na vzdialených koncových bodoch.

Knižnice

Niektoré knižnice, usporiadané podľa programovacích jazykov, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie aplikácií použitím údajov portálu pre voľné údaje EÚ.

 • Java
  • Jena je projekt Apache. Ide o Java rámec s otvoreným zdrojovým kódom určený na vytváranie sémantického webu a aplikácií prepojených dát.
  • OpenRDF Sesame ponúka Java API na spracovanie a dotazovanie dát RDF.
 • C
  • Redland je súbor knižníc C poskytujúci podporu RDF a SPARQL.
 • JavaScript
  • Hercules navrhuje knižnicu JavaScript na dotazovanie vzdialeného koncového bodu SPARQL. Umožňuje vytváranie bohatých webových aplikácií pomocou informácií z portálu pre voľné údaje EÚ.
 • PHP
  • EASYRDF je knižnica PHP na zjednodušenie používania dotazov SPARQL vo vašej PHP aplikácii.
 • Python
  • RDFLib navrhuje súbor pythonovských knižníc na začlenenie údajov RDF do pythonovskej aplikácie.

Koncový bod SPARQL: príklady dotazov

Príklady dotazov, ktoré môžu byť uskutočňované, nájdete na stránke Prepojené informácie portálu pre voľné údaje EÚ.