Portál otvorených dát EÚ
EUROPAPortál otvorených dát EÚVyhlásenie o ochrane osobných údajov
Menu
Prehľad Nástroje Znalostné centrum Projekty Sandbox

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

I. Úvod

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Spoločenstva vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

II. Prečo zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame osobné údaje?

Vaše údaje sa zhromažďujú a spracúvajú s cieľom umožniť Úradu pre publikácie Európskej únie (Úrad pre publikácie):

 • určiť oprávnených používateľov a ich činnosti;
 • personalizovať prístup na túto webovú lokalitu a zabezpečiť, že len oprávnení používatelia môžu vkladať a upravovať údaje;
 • odpovedať na žiadosti adresované asistenčnej službe (help desk);
 • posielať informácie týkajúce sa vývoja a používania tejto webovej lokality;
 • posielať informácie a odkazy týkajúce sa nových databáz používateľom, ktorí ich navrhli;
 • analyzovať prípadné chyby s cieľom zdokonaliť túto webovú lokalitu;
 • vykonávať anonymné prieskumy týkajúce sa používania tejto webovej lokality;
 • organizovať školenia a následné činnosti, ktoré pomôžu používateľom lepšie využívať túto webovú lokalitu.

Osobné údaje sa zbierajú, uchovávajú a spracúvajú v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Vaše údaje sa použijú len na vykonávanie vyššie špecifikovaných činností.

III. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov? (Prevádzkovateľ)

Osobou zodpovednou za spracovanie vašich údajov je vedúci oddelenia C.1. Úradu pre publikácie. Common Portal and Open Data Portal Unit (oddelenie pre spoločný portál a portál s voľnými údajmi) (e-mail OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu).

IV. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

Uchovávame tieto identifikačné a kontaktné údaje:

 • V prípade oprávnených používateľov:
  • používateľské meno, e-mailová adresa, heslo, názov, organizácia.
 • V prípade účastníkov online školení:
  • meno, e-mailová adresa, čas, dátum a trvanie účasti.
 • Na účely riadenia asistenčných služieb určených verejnosti:
 • V prípade používateľov, ktorí navrhujú nové súbory údajov:
  • Povinne: meno, e-mailová adresa, predmet a opis navrhovaných súborov údajov;
  • Nepovinne: štát, jazyk, druh organizácie.

V. Komu sa poskytujú vaše údaje?

Spracovanie zhromaždených osobných údajov je dôverné. Tieto údaje používajú výhradne poskytovatelia údajov, zamestnanci a dodávatelia Úradu pre publikácie, ktorí sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa portálu s voľnými údajmi a asistenčnej služby.

Osobné údaje sa poskytujú výhradne adresátom alebo stranám výslovne uvedeným v príslušnom právnom rámci, čím však nie je dotknuté prípadné poskytnutie týchto údajov orgánom zodpovedným v súlade s právnymi predpismi EÚ za monitorovanie, kontrolu alebo regulačné úlohy (napr. Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)) alebo subjektom vykonávajúcim administratívne alebo súdne vyšetrovania.

Úrad pre publikácie neposkytne osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu.

VI. Ako dlho sa uchovávajú vaše údaje?

 • V prípade oprávnených používateľov: počas obdobia platnosti povolenia.
 • V prípade používateľov poskytujúcich informácie/používateľov žiadajúcich o informácie (elektronickou poštou alebo prostredníctvom portálu) a v prípade účastníkov školení: 4 roky.
 • V prípade používateľov, ktorým boli informácie zaslané v reakcii na predložený návrh súborov údajov: 4 roky. Neplatná e-mailová adresa sa vymaže.

VII. Ako môžem získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť alebo ich opraviť?

Máte právo na kópiu všetkých svojich osobných údajov, ktorú vám poskytne kontrolór (napíšte e-mail na OP ODP CONTACT: op-odp-contact@publications.europa.eu), aby ste si mohli overiť správnosť uchovávaných údajov alebo v prípade potreby požiadať o ich opravu alebo aktualizáciu.

Na účely ochrany vášho súkromia a bezpečnosti Úrad pre publikácie prijme všetky primerané opatrenia, aby zaistil, že sa pred udelením prístupu, opravou alebo výmazom overí vaša totožnosť.

VIII. Akým spôsobom bránime zneužitiu údajov alebo neoprávnenému prístupu?

Úrad pre publikácie zaviedol a pravidelne preveruje a aktualizuje primerané materiálne, elektronické a riadiace postupy slúžiace na ochranu proti neoprávnenému prístupu a na zaistenie bezpečnosti údajov a zákonného využívania informácií zhromaždených na účely uvedené v bode II.

Zamestnanci Úradu pre publikácie EÚ s prístupom k informáciám týkajúcim sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby sú povinní chrániť údaje spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to napríklad tak, že tieto údaje nepoužijú na iné účely ako na úlohy, ktoré vykonávajú v rámci svojej právomoci.

IX. Koho môžem kontaktovať v prípade sťažnosti alebo ďalších otázok?

Môžete nás kontaktovať na tejto adrese: op-odp-contact@publications.europa.eu

Otázky alebo sťažnosti môžete adresovať úradníkovi pre ochranu údajov alebo európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.