Tillgång till öppna data från EU-institutionerna
EUROPAEU:s portal för öppna dataRegler för skydd av personuppgifter
Menu
Översikt Verktyg Utbildning och dokumentation Projekt Sandbox

Regler för skydd av personuppgifter

I. Inledning

EU skyddar din personliga integritet. Skyddet för enskilda då EU-institutionerna behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

II. Varför samlar ni in, lagrar och behandlar mina personuppgifter?

Europeiska unionens publikationsbyrå (Publikationsbyrån) samlar in och behandlar personuppgifter för att

 • identifiera behöriga användare och kartlägga vad de gör på webbplatsen,
 • skräddarsy inställningar på webbplatsen och se till att bara behöriga användare kan lägga in och ändra uppgifter,
 • svara på frågor till hjälpcentralen,
 • skicka nyheter och information om webbplatsen,
 • skicka information om och länkar till nya dataserier till de användare som har skickat in förslag,
 • analysera eventuella fel för att förbättra webbplatsen,
 • göra anonyma enkäter om webbplatsen,
 • anordna och följa upp kurser för att hjälpa användarna att utnyttja webbplatsen bättre.

Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Dina uppgifter kommer inte att användas för några andra ändamål än de som anges ovan.

III. Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter (registeransvarig)?

Chefen för Publikationsbyråns enhet C.1 (gemensamma portalen och portalen för öppna data) är registeransvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (e-post: OP ODP CONTACT).

IV. Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Vi sparar följande identifikations- och kontaktuppgifter:

 • Behöriga användare:
  • Användar-id, e-postadress, lösenord, namn och organisation.
 • Deltagare i webbkurser:
  • Namn, e-postadress, tid, datum och kursdeltagandets längd.
 • För att besvara frågor från allmänheten:
  • Mejl som skickas till op-odp-contact@publications.europa.eu och ODP-HELPDESK@publications.europa.eu sparas i deras e-brevlådor. Mejlen innehåller e-postadresser och kan också innehålla för- och efternamn, kontorsadress, adress, telefon- och faxnummer och användarens organisation.
 • För användare som ger förslag till nya dataserier:
  • Obligatoriskt: namn, e-postadress, ärende och beskrivning av den föreslagna dataserien.
  • Frivilligt: land, språk och organisationstyp.

V. Vem har tillgång till mina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och används bara av Publikationsbyråns personal och leverantörer samt dataleverantörer som handlägger frågor som rör portalen för öppna data och hjälpcentralen.

Inga personuppgifter vidarebefordras till andra parter än mottagarna och de parter som uttryckligen anges i den gällande rättsliga ramen. Uppgifterna kan dock komma att överlämnas till organ som ansvarar för tillsyn, inspektioner eller lagstiftningsarbete i enlighet med EU-lagstiftningen (t.ex. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)) eller till organ som utför administrativa eller juridiska utredningar.

Publikationsbyrån lämnar inte ut personuppgifter för direkt marknadsföring.

VI. Hur länge sparar ni mina uppgifter?

 • Behöriga användare: uppgifterna sparas under den tid behörigheten gäller.
 • För användare som lämnar eller frågar efter information via e-post eller genom portalen samt kursdeltagare: uppgifterna sparas i fyra år.
 • För användare som får information efter förslag till dataserier: uppgifterna sparas i fyra år. En e-postadress raderas om den inte längre är i bruk.

VII. Hur kan jag få tillgång till mina uppgifter för att kontrollera eller rätta dem?

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter från den registeransvariga (mejla OP ODP CONTACT) för att kontrollera om uppgifterna är korrekta och vid behov rätta eller uppdatera dem.

För att skydda dig kommer Publikationsbyrån att vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan du får tillgång till dina uppgifter för att rätta eller ta bort dem.

VIII. Vad gör ni för att förhindra missbruk och obehörig åtkomst?

Publikationsbyrån har infört fysiska, elektroniska och administrativa rutiner som ska förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna, garantera datasäkerheten och förhindra missbruk av de uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i punkt II. Rutinerna gås igenom och uppdateras regelbundet.

Anställda vid Publikationsbyrån som har tillgång till personligt identifierbara uppgifter ska skydda uppgifterna i enlighet med detta meddelande om skydd av personuppgifter. De får t.ex. inte använda uppgifterna till något annat än att utföra sina arbetsuppgifter.

IX. Vem ska jag kontakta om jag har frågor eller klagomål?

Du kan kontakta oss på följande e-postadress: op-odp-contact@publications.europa.eu

Frågor och klagomål vid en tvist kan skickas till Europeiska kommissionens uppgiftsskyddsombud eller Europeiska datatillsynsmannen.