Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСКът на разработчика
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Кът на разработчика

Целта на портала на ЕС за отворени данни (EU ODP) е да се насърчи използването на набори от данни на ЕС при разработването на приложения от трети страни. Ето защо на вниманието на разработчиците се предлагат два програмни интерфейса (API) за търсене на набори от данни: REST API и SPARQL крайна точка.

REST API

Един от начините за достъп до EU ODP е чрез REST API. Всички основни функции на портала са достъпни чрез приложно-програмния интерфейс (API), който обхваща по-голямата част от възможностите на уеб интерфейса. Извлечената информация може да се използва от външен код за промени и актуализации и за създаване на препратки, както и за да се осигуряват нови входни данни за по-нататъшни извиквания на API.

Новият API е достъпен на следния основен URL адрес: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Използваният формат за тялото на заявката и отговора е JSON (посочен в RFC 4627) за всички извиквания. Същевременно услугите, осигуряващи подробности за наборите от данни, предоставят и отговор във формат RDF/XML, който обикновено е включен в JSON отговора.

Предходният API, базиран на системата за управление на данни CKAN, все още е достъпен (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), но приканваме разработчиците да мигрират към новия API, който е по-близък до нашия модел за данните.

Спецификациите на новия API са публикувани във формат OpenAPI на платформата SwaggerHub: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

Файлът с описание във формат OpenAPI също е наличен за изтегляне: eu-odp_openapi.yaml

За повече подробности относно REST API, моля, вижте следните страници:

Забележка: извикванията на API трябва да бъдат извършвани чрез метода POST HTTP. За някои от извикванията на API, които влияят на данните в системата, е необходимо използването на данни за автентификация, които се предоставят от екипа на портала за отворени данни. За повече информация, моля, свържете се с нас.

SPARQL крайна точка

Друг начин за достъп до EU ODP е чрез машинночетимата SPARQL крайна точка, която позволява извършването на заявки, при които се търси в RDF описанията на наборите от данни. Забележка: анонимните потребители могат да изпращат само заявки за извличане на информация.

На страницата Свързани данни на портала ще намерите графичен интерфейс, където можете да въвеждате вашите SPARQL заявки.

Машинночетима крайна точка е достъпна на следния адрес: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Можете да намерите информация за SPARQL на уебсайта на W3C: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Моделите, използвани за описание на наборите данни в каталога на EU ODP, са посочени на страницата Свързани данни в раздел Речник на метаданните.

За повече подробности относно SPARQL крайната точка, моля, вижте следните страници:

RDF модел за данните

DCAT профила за приложения за порталите с данни в Европа (DCAT-AP) е спецификация, основана на DCAT за описване на набори от данни от публичния сектор в Европа. Обикновено профилът се прилага, за да позволи търсене на данни в няколко портала едновременно и да подобри търсенето на данни от публичния сектор във всички държави и сектори.

Текстът по-долу е извадка от окончателната DCAT-AP версия 1.1, която можете да намерите на адрес: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

Терминология, използвана в DCAT профила за приложения

Профил за приложенията е спецификация, в която се използват повторно термини от един или няколко основни стандарта, като се добавя по-голяма конкретност чрез определяне на задължителни, препоръчителни и незадължителни елементи, които да бъдат използвани за дадено приложение, както и препоръки за използването на контролирани речници.
Набор от данни е колекция от данни, които са публикувани или управлявани от един източник и са достъпни и могат да бъдат изтеглени в един или повече формати.
Портал с данни е уеб система, която съдържа каталог с описания на набори от данни и предлага услуги за разглеждане или повторно използване на наборите от данни.
В следващите параграфи класовете и свойствата са разделени на „задължителни“, „препоръчителни“ и „незадължителни“. Тези термини имат следните значения.

  • Задължителен клас: получателят на данни ТРЯБВА да може да обработва информация за екземплярите на класа; подателят на данни ТРЯБВА да предоставят информация за екземплярите на класа.
  • Препоръчителен клас: подателят на данни БИ ТРЯБВАЛО да предоставя информация за екземплярите на класа; подателят на данни ТРЯБВА да предоставят информация за екземплярите на класа, ако подобна информация е налична; получателят на данни ТРЯБВА да може да обработва информация за екземплярите на класа.
  • Незадължителен клас: получателят ТРЯБВА да може да обработва информация за екземплярите на класа; подателят МОЖЕ да предоставя тази информация, но не е длъжен да го прави.
  • Задължително свойство: получателят ТРЯБВА да може да обработва информацията за съответното свойство; подателят ТРЯБВА да предоставя информацията за съответното свойство.
  • Препоръчително свойство: получателят ТРЯБВА да може да обработва информацията за съответното свойство; подателят БИ ТРЯБВАЛО да предоставя информацията за съответното свойство, ако е налична.
  • Незадължително свойство: получателят ТРЯБВА да може да обработва информацията за съответното свойство; подателят МОЖЕ да предоставя информацията за съответното свойство, но не е длъжен да го прави.

Профилът за приложенията използва повторно термини от различни съществуващи спецификации. Класовете и свойствата, посочени по-долу, са взети от следните пространства от имена:

DCAT-AP-OP

В допълнение към DCAT-AP модела, описан по-горе, Службата за публикации (OP) добави допълнителни свойства за изразяване на информация, която не е част от DCAT-AP (например алтернативно наименование за наборите от данни, брой изтегляния за разпространявани набори от данни).

Като цяло с DCAT-AP-OP не се добавят класове към DCAT-AP, с изключение на DatasetDescription. Освен това се добавят единствено свойства към някои класове на DCAT-AP.

За повече подробности относно модела DCAT-AP-OP, вижте страницата Спецификации на DCAT-AP-OP (само на английски език).

 

Порталът за отворени данни на ЕС поддържа също така разширенията GEO DCAT и DCAT-STAT.

 

SPARQL крайна точка: примерни заявки

Примери за заявки, които можете да извършвате на страницата „Свързани данни“ на портала за отворени данни на ЕС.