Достъп до отворени данни на Европейския съюз
EUROPAПортал за отворени данни на ЕСdisclaimer
Menu
Преглед Учебни ресурси Проекти Sandbox

Отказ от отговорност

Службата за публикации поддържа този уебсайт с цел подобряване на обществения достъп до данни от институциите на Европейския съюз (ЕС) и други органи на ЕС. Целта ни е да поддържаме информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим.

Въпреки това Службата за публикации не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Информацията:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
  • понякога е свързана с външни сайтове, върху които Службата за публикации няма контрол и за които не носи отговорност.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите, причинени от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, и не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. Службата за публикации не носи отговорност за подобни проблеми, възникнали при използване на този уебсайт или свързани с него външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Службата за публикации в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да я освободи от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.

Отказ от отговорност във връзка с Брексит

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

______________________________________

Информацията на този сайт подлежи на отказ от отговорност, авторски права и правила за защита на личните данни.