Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEΗ γωνιά του προγραμματιστή
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Η γωνιά του προγραμματιστή

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ (ΠΔΔ ΕΕ) σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη χρήση συνόλων δεδομένων της ΕΕ για τη δημιουργία εφαρμογών από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, οι προγραμματιστές έχουν στη διάθεσή τους τις εξής δύο διεπαφές προγραμματισμού (API) για την αναζήτηση συνόλων δεδομένων: REST API και τελικό σημείο SPARQL.

REST API

Ένας τρόπος πρόσβασης στην ΠΔΔ ΕΕ είναι μέσω της διεπαφής REST API. Όλες οι βασικές λειτουργίες της πύλης είναι διαθέσιμες μέσω της διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογής (API), με την οποία μπορείτε να κάνετε τα περισσότερα από αυτά που σας επιτρέπει η διεπαφή ιστού. Οι πληροφορίες που ανακτώνται μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικά προγράμματα για τη μετατροπή, επικαιροποίηση ή αναφορά στοιχείων και να δώσουν νέα στοιχεία για περαιτέρω κλήσεις προς την ΑΡΙ .

Για τους προγραμματιστές, η νέα API είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/

Ο μορφότυπος του μηνύματος που χρησιμοποιείται για την ερώτηση και την απάντηση είναι ο μορφότυπος JSON (που προσδιορίζεται στο πρότυπο RFC 4627) για όλες τις κλήσεις. Ωστόσο, οι υπηρεσίες που παρέχουν λεπτομερή στοιχεία του συνόλου δεδομένων παρέχουν επίσης απάντηση σε μορφότυπο RDF/XML , η οποία συνήθως περιλαμβάνεται στην απάντηση JSON.

Μια παλαιότερη API που βασίζεται σε λογισμικό CKAN εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), ενθαρρύνουμε όμως τους προγραμματιστές να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τη νέα API, η οποία πλησιάζει περισσότερο το μοντέλο δεδομένων μας.

Οι  προδιαγραφές της νέας API δημοσιεύονται σε  μορφότυπο  OpenAPI στο SwaggerHub: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/

Το αρχείο περιγραφής σε μορφότυπο OpenAPI διατίθεται επίσης για τηλεφόρτωση:eu-odp_openapi.yaml

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεπαφή REST API, διαβάστε τις ακόλουθες σελίδες:

Σημ.: Οι κλήσεις API πρέπει να εισάγονται με τη μέθοδο POST HTTP. Για ορισμένες από τις κλήσεις API (εκείνες που επηρεάζουν τα δεδομένα στο σύστημα) απαιτείται η απόκτηση διαπιστευτηρίων που παρέχει η ομάδα της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Τελικό σημείο  SPARQL

Ένας άλλος τρόπος πρόσβασης στην ΠΔΔ ΕΕ είναι το μηχαναγνώσιμο τελικό σημείο SPARQL, που σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε αναζητήσεις σε περιγραφές RDF των συνόλων δεδομένων. Σημ.: ανώνυμοι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζητήσεις μόνο για ανάκτηση πληροφοριών.

Στη σελίδα «Συνδεδεμένα δεδομένα» παρέχεται γραφική διεπαφή χρήστη για την υποβολή ερωτήσεων SPARQL.

Για τους προγραμματιστές παρέχεται μηχαναγνώσιμο τελικό σημείο στη διεύθυνση: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep

Θα βρείτε τις προδιαγραφές του SPARQL στον ιστότοπο W3C: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των συνόλων δεδομένων που έχουν καταλογογραφηθεί στην ΠΔΔ ΕΕ περιγράφονται στη σελίδα «Συνδεδεμένα δεδομένα» υπό τον τίτλο «Λεξιλόγιο μεταδεδομένων».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τελικό σημείο SPARQL, διαβάστε τις ακόλουθες σελίδες:

Μοντέλο δεδομένων RDF

Το προφίλ εφαρμογής DCAT για τις διαδικτυακές πύλες δεδομένων στην Ευρώπη (DCAT-AP) είναι μια γλώσσα προδιαγραφών που βασίζεται  στο λεξιλόγιο καταλόγου δεδομένων DCAT για την περιγραφή των συνόλων δεδομένων του δημόσιου τομέα στην Ευρώπη. Αυτό που κυρίως επιδιώκεται με τη χρήση του είναι να παρέχεται η δυνατότητα διασταυρούμενων αναζητήσεων δεδομένων σε διάφορες πύλες και να διευκολύνονται οι διασυνοριακές και διατομεακές αναζητήσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα.

Το κεφάλαιο που ακολουθεί έχει ανακτηθεί από την τελική έκδοση 1.1 του DCAT-AP, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11

Ορολογία που χρησιμοποιείται στο προφίλ εφαρμογής DCAT

Το προφίλ εφαρμογής είναι μια γλώσσα προδιαγραφών που επαναχρησιμοποιεί όρους από ένα ή περισσότερα βασικά πρότυπα. Καθορίζει υποχρεωτικά, συνιστώμενα και προαιρετικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιούνται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή και παρέχει συστάσεις για ελεγχόμενα λεξιλόγια.
Το σύνολο δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων, η οποία δημοσιεύεται ή παρέχεται από μία μόνο πηγή και είναι διαθέσιμη για πρόσβαση ή τηλεφόρτωση σε έναν ή περισσότερους μορφότυπους.
Η Πύλη Δεδομένων είναι ένα σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο, το οποίο περιέχει κατάλογο δεδομένων με περιγραφές συνόλων δεδομένων και παρέχει υπηρεσίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την επαναχρησιμοποίηση των συνόλων δεδομένων.
Στις ενότητες που ακολουθούν, οι κατηγορίες και οι ιδιότητες κατατάσσονται σε ομάδες με τον χαρακτηρισμό «υποχρεωτικές», «συνιστώμενες» και «προαιρετικές». Οι όροι αυτοί έχουν την ακόλουθη έννοια.

  • Υποχρεωτική κατηγορία: ο παραλήπτης των δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας· ο αποστολέας των δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας.
  • Συνιστώμενη κατηγορία: ο αποστολέας των δεδομένων ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας· ο αποστολέας των δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας, εφόσον τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες· ο παραλήπτης των δεδομένων ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας.
  • Προαιρετική κατηγορία: ο παραλήπτης ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με στοιχεία της κατηγορίας· ο αποστολέας ΜΠΟΡΕΙ να παρέχει πληροφορίες αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει.
  • Υποχρεωτική ιδιότητα: ο παραλήπτης ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα· ο αποστολέας ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα.
  • Συνιστώμενη ιδιότητα: ο παραλήπτης ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα· ο αποστολέας ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παρέχει τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα, εφόσον τέτοιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες.
  • Προαιρετική ιδιότητα: ο παραλήπτης ΠΡΕΠΕΙ να μπορεί να επεξεργάζεται τις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα· ο αποστολέας ΜΠΟΡΕΙ να παρέχει πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει.

Το προφίλ της εφαρμογής επαναχρησιμοποιεί όρους από διάφορες ισχύουσες προδιαγραφές. Οι κατηγορίες και οι ιδιότητες που προσδιορίζονται στις επόμενες ενότητες προέρχονται από τους ακόλουθους χώρους ονομάτων:

DCAT-AP-OP

 

Επιπλέον, η Υπηρεσία Εκδόσεων πρόσθεσε ιδιότητες στο μοντέλο DCAT-AP που περιγράφεται παραπάνω, για να μπορεί να δίνει πληροφορίες που δεν αποτελούν μέρος του DCAT-AP (π.χ. εναλλακτικός τίτλος για τα σύνολα δεδομένων, αριθμός τηλεφορτώσεων για τις διανομές).

Βασικά, το μοντέλο DCAT-AP-OP δεν προσθέτει καμία κατηγορία στο DCAT-AP, παρά μόνο τη «DatasetDescription». Εκτός από αυτό, προσθέτει ιδιότητες μόνο σε ορισμένες κατηγορίες DCAT-AP.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μοντέλο DCAT-AP-OP, βλ. DCAT-AP-OP specifications (μόνο στα αγγλικά).

 

Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ υποστηρίζει επίσης το GEO DCAT και το DCAT-STAT.

Τελικό σημείο SPARQL: παραδείγματα ερωτήσεων

Παραδείγματα ερωτήσεων μπορείτε να βρείτε στη σελίδα ‘Linked data’ της Πύλης Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ.