Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEKnowledge center
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Εκπαιδευτικοί πόροι

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε υλικό κατάρτισης, κατευθυντήριες γραμμές και άλλα έγγραφα που αξίζει να διαμοιραστούν. Στην έκθεση για την απεικόνιση δεδομένων μπορείτε να δείτε επισκόπηση των βέλτιστων πρακτικών και των τρεχουσών πρωτοβουλιών στον τομέα της απεικόνισης δεδομένων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.