Πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
EUROPAΠύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕEVisualisations
Menu
Παρουσίαση Εκπαιδευτικοί πόροι Έργα Sandbox

Έργα

Αυτή η συλλογή παρέχει επισκόπηση επαναχρησιμοποιήσιμων και μη επαναχρησιμοποιήσιμων πινάκων εποπτείας (dashboards), ενημερωτικών γραφημάτων και απεικονίσεων.