Access to European Union open data
EUROPAEU Open Data Portal Data Publisher European Parliament 2013 - Eurobarometer Survey - On... 1. Analytical Synthesis