Access to European Union open data
EUROPAEU Open Data Portal Data Publisher Eurofound European Quality of Life Survey 2011