Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaalcopyright
Menu
Ülevaade Õppematerjalid Projektid Sandbox

Autoriõiguse märge

© Euroopa Liit, 2012–2020

Euroopa Komisjoni rakendatavad dokumentide taaskasutamise põhimõtted on sätestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsuses komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta.

Kui ei ole märgitud teisiti (nt konkreetsetes autoriõiguse märgetes), on sellel veebisaidil ELile kuuluv infosisu litsentseeritud Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) litsentsi alusel. See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui allikale on viidatud nõuetekohaselt ja märgitud ära tehtud muudatused.

Võimalik, et peate taotlema täiendavaid õigusi, kui konkreetne sisu kujutab tuvastatavaid üksikisikuid või sisaldab kolmandate isikute teoseid. ELi autoriõigusega hõlmamata infosisu kasutamiseks või taasesitamiseks võib olla vajalik küsida luba otse õiguste omajate käest. Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtted ei hõlma tööstusomandi õigustega kaitstud tarkvara või dokumente, näiteks patente, kaubamärke, registreeritud disainilahendusi, logosid ja nimesid, ega nende litsentse.

Avatud andmete portaali metaandmed on üldkasutatavad avaliku omandi märgise Creative Commons CC0 1.0 alusel.

Kõigi avaldatud allikate puhul on esitatud konkreetne viide litsentsile, mille alusel omanik vastava allika kättesaadavaks teeb.

Muude autoriõigusega seotud küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel aadressil: op-copyright@publications.europa.eu

____________________________________________________

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse põhimõtteid.