Juurdepääs Euroopa Liidu avatud andmetele
EUROPAELi avatud andmete portaaldisclaimer
Menu
Ülevaade Õppematerjalid Projektid Sandbox

Vastutuse välistamine

Seda veebisaiti haldab väljaannete talitus, et hõlbustada avalikkuse juurdepääsu Euroopa Liidu (EL) institutsioonide ja muude ELi asutuste teabele. Meie eesmärk on pakkuda ajakohast ja täpset teavet. Teatatud vead püüame parandada.

Väljaannete talitus ei võta aga mingit vastutust ega kohustusi seoses käesoleval veebisaidil esitatud teabega.

Veebisaidil olev teave

  • on üldist laadi ning selle eesmärk ei ole käsitleda mis tahes konkreetse isiku või üksusega seotud asjaolusid;
  • ei pruugi olla kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
  • sisaldab linke välistele veebisaitidele, mille üle väljaannete talitusel puudub kontroll ja mille eest väljaannete talitus ei vastuta.

Meie eesmärk on vähendada tehniliste vigade tõttu tekkinud häireid. Osa veebisaidil olevatest andmetest või teabest võib aga olla loodud või paigutatud failidesse või vormingutesse, mis ei ole veatud, ning seega ei saa me tagada, et sellised probleemid meie teenust ei häiri või muul moel ei mõjuta. Väljaannete talitus ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi või sellega linkide kaudu ühendatud väliste veebisaitide kasutamisel tekkinud probleemide eest.

Käesoleva vastutuse välistamise eesmärk ei ole piirata väljaannete talituse vastutust viisil, mis on vastuolus kehtivates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada väljaannete talituse vastutust küsimustes, mida ei tohi asjaomase õiguse alusel välistada.

______________________________________

Käesoleval veebisaidil esitatud teabe puhul kohaldatakse vastutuse välistamist, autoriõiguse märget ning isikuandmete kaitse põhimõtteid.