Rochtain ar shonraí oscailte an Aontais Eorpaigh
EUROPATairseach Sonraí Oscailte an AERáiteas príobháideachais
Menu
Forbhreathnú Ionad eolais Tionscadail Sandbox

Do shonraí pearsanta a chosaint

Sa ráiteas príobháideachais seo tugtar eolas faoin dóigh a ndéantar do shonraí pearsanta a phróiseáil agus a chosaint.

An oibríocht phróiseála: Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh (EU ODP)

Rialaitheoir Sonraí: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, Aonad C.4, “Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS”

Tagairt taifid: DPR-EC-00458

 1. Réamhrá

Tá an Coimisiún Eorpach (‘an Coimisiún’ anseo feasta) tiomanta do do shonraí pearsanta a chosaint agus do phríobháideachas a urramú. Déanann an Coimisiún sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil a thuilleadh de bhun Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001).

Sa ráiteas príobháideachais seo, mínítear an fáth a bpróiseálaimid do chuid sonraí pearsanta, an dóigh a ndéanaimid na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn a bhailiú, a láimhseáil agus a chosaint, an chaoi a n-úsáidtear iad, agus na cearta atá agat maidir le do shonraí pearsanta. Tugtar ann freisin sonraí teagmhála an Rialaitheora Sonraí atá freagrach agus lenar féidir leat do chearta a fheidhmiú, sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí.

Anseo thíos tá an t-eolas maidir leis an oibríocht phróiseála “Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh (EU ODP)” a fheidhmíonn Aonad C.4 “Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS” de chuid Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.

 1. Cén fáth agus cén chaoi a bpróiseálaimid do shonraí pearsanta?

Cuspóir na hoibríochta próiseála: Déanann Aonad C.4 “Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS” de chuid Oifig na bhFoilseachán d’eolas pearsanta a bhailiú agus a úsáid le go mbeidh úsáideoirí in ann an rochtain atá acu ar an gcóras a chur in oiriúint dóibh féin.

Ina theannta sin, cuireann sé sin ar chumas Oifig na bhFoilseachán an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • soláthraithe sonraí údaraithe agus a n-oibríochtaí a shainaithint, agus a ráthú gurb iadsan amháin atá in ann a sonraí a chur isteach agus a athrú;
 • faisnéis faoi fhorbairt agus úsáid an tsuímh gréasáin a sheoladh (chuig soláthraithe sonraí);
 • faisnéis agus tacair sonraí nua, atá molta ag úsáideoirí, a sheoladh;
 • anailís a dhéanamh ar aon earráid chun an tseirbhís a fheabhsú;
 • suirbhéanna anaithnide a dhéanamh maidir le húsáid na tairsí;
 • seisiúin oiliúna a eagrú faoin dóigh leis an tairseach a úsáid, agus obair leantach a dhéanamh ar na seisiúin sin;
 • freagra a thabhairt ar aon iarraidh a láimhseáiltear tríd an Deasc Chabhrach.

Ní úsáidfear do shonraí pearsanta le haghaidh cinnteoireacht uathoibrithe, próifíliú san áireamh.

 1. Cad iad na forais dlí ar a ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil?

Déanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil ar na cúiseanna seo a leanas:

- is gá an phróiseáil a dhéanamh chun cúram a chur i gcrích a dhéantar ar mhaithe le leas an phobail nó i bhfeidhmiú údaráis oifigiúil atá dílsithe don institiúid nó don chomhlacht de chuid an Aontais;

agus

- is gá an phróiseáil a dhéanamh chun oibleagáid dhlíthiúil a bhfuil an rialaitheoir faoina réir a chomhlíonadh.

Bunúis dlí bhreise atá leis an bpróiseáil:

 • Treoir 2013/37/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Treoir 2003/98/CE maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid
 • 2011/833/AE: Cinneadh ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le doiciméid an Choimisiúin a athúsáid
 • Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin
 • Cinneadh 2009/496/CE, Euratom ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle, ón gCoimisiún, ón gCúirt Bhreithiúnais, ón gCúirt Iniúchóirí, ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus ó Choiste na Réigiún an 26 Meitheamh 2009 maidir le heagrú agus le hoibriú Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh.
 1. Cé na sonraí pearsanta a bhailímid agus a phróiseálaimid?

Chun an oibríocht phróiseála sin a dhéanamh, bailíonn aonad C.4 “Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS” de chuid Oifig na bhFoilseachán na catagóirí sonraí pearsanta seo a leanas:

 • Úsáideoirí ar soláthraithe sonraí údaraithe iad:
  ainm iomlán, aitheantas úsáideora, seoladh ríomhphoist, pasfhocal, eagraíocht (a sholáthraíonn na sonraí)
 • Rannpháirtithe i seisiúin oiliúna ar líne:
  ainm, seoladh ríomhphoist, agus dáta, am agus fad na rannpháirtíochta
 • Deasc chabhrach:
  mar aon leis an seoladh ríomhphoist, is féidir an chéad ainm agus sloinne, seoladh riaracháin, uimhir fóin, uimhir facs agus an eagraíocht a bheith luaite i ríomhphoist.
 • Úsáideoirí a mholann tacair sonraí nua:
  éigeantach: ainm agus seoladh ríomhphoist, cuspóir an tacair sonraí atá molta agus cur síos air
  roghnach: tír, teanga agus an cineál eagraíochta

Úsáideoirí ar soláthraithe sonraí údaraithe iad, is éigean dóibh sonraí pearsanta a sholáthar ionas go gcomhlíontar na ceanglais maidir leis an Tairseach Sonraí Oscailte a oibriú, agus is gá d’úsáideoirí eile iad a sholáthar ionas gur féidir leo leas a bhaint as na seirbhísí ábhartha atá iarrtha.

 1. Cá fhad a choinneoimid do shonraí pearsanta?

Ní choinníonn Aonad C.4 “Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS” de chuid Oifig na bhFoilseachán do shonraí pearsanta ach amháin ar feadh na tréimhse is gá chun críocha bailiúcháin nó próiseála breise. Sonraí pearsanta na n-úsáideoirí ar soláthraithe sonraí údaraithe iad, coinnítear iad sin ar feadh thréimhse an údaraithe. Sonraí pearsanta na rannpháirtithe i seisiúin oiliúna ar líne agus sonraí pearsanta na n-úsáideoirí a fhaigheann eolas faoin tairseach nó a mholann tacair sonraí, coinnítear na sonraí sin ar feadh ceithre bliana.

 1. Cén chaoi a gcosnaímid do shonraí pearsanta?

Déantar na sonraí pearsanta uile atá i bhformáid leictreonach (ríomhphoist, doiciméid, bunachair sonraí, baisceanna sonraí uaslódáilte etc.) a stóráil ar fhreastalaithe an Choimisiúin Eorpaigh. Déantar na hoibríochtaí próiseála go léir de bhun Chinneadh (AE, Euratom) 2017/46 ón gCoimisiún an 10 Eanáir 2017 maidir le slándáil córas cumarsáide agus faisnéise arna n-úsáid ag an gCoimisiún Eorpach.

Chun do shonraí pearsanta a chosaint, tá bearta teicniúla agus eagraíochtúla curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún. Ar na bearta teicniúla sin tá gníomhartha iomchuí chun dul i ngleic le slándáil ar líne, leis an mbaol go gcaillfí sonraí, go ndéanfaí sonraí a athrú nó go ndéanfaí rochtain neamhúdaraithe orthu, ag cur san áireamh an riosca atá i gceist leis an bpróiseáil agus na cineálacha sonraí pearsanta atá á bpróiseáil. Ar na bearta eagraíochtúla, ní dhéantar cead rochtana ar na sonraí a thabhairt ach do dhaoine údaraithe amháin a bhfuil gá dlisteanach acu leo chun críocha na hoibríochta próiseála seo.

 1. Cé aige a mbeidh rochtain ar do shonraí pearsanta agus cé dó a nochtfar iad?

Tugtar rochtain ar do shonraí pearsanta d’fhostaithe an Choimisiúin atá freagrach as an oibríocht phróiseála sin a fheidhmiú agus do na baill foirne atá údaraithe de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”. Tá ceangal ar na baill foirne sin cloí le comhaontuithe dlíthiúla rúndachta, agus nuair is gá, le comhaontuithe breise rúndachta.

Tá rochtain ag foireann inmheánach na hOifige Foilseachán agus ag ábhair sonraí na soláthraithe sonraí ar shonraí atá curtha isteach nó athraithe ag na soláthraithe sonraí údaraithe.

Tá rochtain ag foireann inmheánach na hOifige Foilseachán agus ag foireann na soláthraithe sonraí ábhartha ar eolas faoi úsáid na tairsí agus ar mholtaí na n-úsáideoirí maidir le tacair sonraí nua.

Tá rochtain ag foireann inmheánach na hOifige Foilseachán a bhainistíonn na boscaí ríomhphoist feidhmiúla agus/nó a réitíonn fadhbanna, tá rochtain acu sin ar eolas a fhaightear ó úsáideoirí i gcomhthéacs na Deisce Cabhrach agus na hoiliúna.

 1. Cad iad na cearta atá agat agus cén chaoi a bhfeidhmítear iad?

Tá cearta sonracha agat mar ‘ábhar sonraí’ faoi Chaibidil III (Airteagal 14 go hAirteagal 25) de Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725, go háirithe an ceart chun do shonraí pearsanta a rochtain, a cheartú nó a scriosadh agus an ceart chun srian a chur ar phróiseáil do shonraí pearsanta. Nuair is infheidhme, tá an ceart agat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála agus tá an ceart agat maidir le hiniomparthacht sonraí.

Tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta, a dhéantar go dlíthiúil de bhun Airteagal 5(1)(a).

Is féidir leat do chearta a fheidhmiú ach teagmháil a dhéanamh leis an Rialaitheoir Sonraí, nó, i gcás easaontais, leis an Oifigeach Cosanta Sonraí. Más gá, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí freisin. Tá a gcuid sonraí teagmhála le fáil faoi Cheannteideal 9 thíos.

I gcás inar mian leat do chearta a fheidhmiú i gcomhthéacs oibríochta próiseála ar leith amháin nó níos mó, déan cur síos orthu (i.e. a dtagairtí taifid mar atá sonraithe faoi Cheannteideal 10 thíos) i d’iarratas.

 1. Sonraí teagmhála
  • An Rialaitheoir Sonraí

Más mian leat do chearta a fheidhmiú faoi Rialachán (AE) 2018/1725, nó má tá tuairimí, ceisteanna nó ábhair imní agat, nó más mian leat gearán a dhéanamh faoi bhailiú agus úsáid do shonraí pearsanta, déan teagmháil leis an Rialaitheoir Sonraí, aonad C.4 "Sonraí Oscailte an Aontais Eorpaigh agus CORDIS" de chuid Oifig na bhFoilseachán, info@publications.europa.eu.

 • Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin

Féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Oifigeach Cosanta Sonraí (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) maidir le ceisteanna a bhaineann le próiseáil do shonraí pearsanta faoi Rialachán (AE) 2018/1725.

 • An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Tá an ceart agat dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí (edps@edps.europa.eu) (i.e. gearán a dhéanamh leis) má mheasann tú gur sáraíodh do chearta faoi Rialachán (AE) Uimh. 2018/1725 mar thoradh ar phróiseáil do shonraí pearsanta ag an Rialaitheoir Sonraí.

 1. Tuilleadh eolais

Foilsíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí clár na n-oibríochtaí próiseála go léir ar shonraí pearsanta atá déanta ag an gCoimisiún, oibríochtaí atá doiciméadaithe agus curtha in iúl dó. Tá an clár le fáil ag an nasc seo: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tá an oibríocht phróiseála shonrach sin curtha le clár poiblí an Oifigigh Cosanta Sonraí agus an tagairt taifid seo a leanas ag gabháil léi: DPR-EC-00458

 

_________________________________________

Tá an fhaisnéis ar an suíomh gréasáin seo faoi réir séanadh, fógra cóipchirt agus rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta.