Open Data in Europe 2017 | data.europa.eu
Pereiti į pagrindinį turinį
European data
data.europa.eu
Oficialus Europos duomenų portalas

Open Data in Europe 2017

  {
"overview":
{
"ready":
{
"presence":
{
"now": 79,
"then": 68
},
"natcoord":
{
"now": 87,
"then": 50
},
"licensing":
{
"now": 89,
"then": 76
},
"use":
{
"now": 67,
"then": 56
},
"total": 72
},
"maturity":
{
"usability":
{
"now": 68,
"then": 61
},
"reuse":
{
"now": 77,
"then": 60
},
"spread":
{
"now": 90,
"then": 79
},
"total": 76
},
"impact":
{
"political":
{
"now": 57,
"then": 42
},
"social":
{
"now": 49,
"then": 26
},
"economic":
{
"now": 54,
"then": 51
}
}
},
"country":
{
"Maximum":
{
"policy":
{
"presence": 400,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 300,
"total": 1220
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 280
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1500
},
"EU28 Avg.":
{
"policy":
{
"presence": 316,
"natcoord": 121,
"licensing": 71,
"use": 202,
"total": 873
},
"maturity":
{
"usability": 61,
"reusability": 108,
"spread": 45,
"total": 214
},
"impact":
{
"political": 69,
"social": 29,
"economic": 65,
"total": 163
},
"total": 1088
},
"Austria":
{
"policy":
{
"presence": 315,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 240,
"total": 910
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 240
},
"impact":
{
"political": 70,
"social": 15,
"economic": 50,
"total": 135
},
"total": 1150,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_austria_2017.pdf"
},
"Belgium":
{
"policy":
{
"presence": 295,
"natcoord": 120,
"licensing": 65,
"use": 205,
"total": 790
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 15,
"economic": 50,
"total": 105
},
"total": 1020,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_belgium_2017.pdf"
},
"Bulgaria":
{
"policy":
{
"presence": 360,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 220,
"total": 920
},
"maturity":
{
"usability": 75,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 215
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 60,
"total": 130
},
"total": 1135,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_bulgaria_2017.pdf"
},
"Croatia":
{
"policy":
{
"presence": 270,
"natcoord": 110,
"licensing": 80,
"use": 255,
"total": 895
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 250
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 30,
"total": 180
},
"total": 1145,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_croatia_2017.pdf"
},
"Cyprus":
{
"policy":
{
"presence": 325,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 255,
"total": 950
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 80,
"spread": 50,
"total": 180
},
"impact":
{
"political": 70,
"social": 60,
"economic": 30,
"total": 160
},
"total": 1130,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_cyprus_2017.pdf"
},
"Czech Republic":
{
"policy":
{
"presence": 385,
"natcoord": 100,
"licensing": 70,
"use": 170,
"total": 815
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 120,
"spread": 30,
"total": 200
},
"impact":
{
"political": 30,
"social": 0,
"economic": 60,
"total": 90
},
"total": 1015,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_czech-republic_2017.pdf"
},
"Denmark":
{
"policy":
{
"presence": 245,
"natcoord": 120,
"licensing": 75,
"use": 135,
"total": 710
},
"maturity":
{
"usability": 20,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 160
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 15,
"economic": 100,
"total": 135
},
"total": 870,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_denmark_2017.pdf"
},
"Estonia":
{
"policy":
{
"presence": 250,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 155,
"total": 655
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 220
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 875,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_estonia_2017.pdf"
},
"Finland":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 285,
"total": 1100
},
"maturity":
{
"usability": 85,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 255
},
"impact":
{
"political": 80,
"social": 45,
"economic": 120,
"total": 245
},
"total": 1355,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_finland_2017.pdf"
},
"France":
{
"policy":
{
"presence": 380,
"natcoord": 130,
"licensing": 70,
"use": 240,
"total": 1120
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 120,
"spread": 35,
"total": 245
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1365,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_france_2017.pdf"
},
"Germany":
{
"policy":
{
"presence": 340,
"natcoord": 90,
"licensing": 65,
"use": 135,
"total": 790
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 90,
"total": 160
},
"total": 1050,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_germany_2017.pdf"
},
"Greece":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 130,
"licensing": 75,
"use": 165,
"total": 915
},
"maturity":
{
"usability": 25,
"reusability": 90,
"spread": 50,
"total": 165
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 45,
"economic": 30,
"total": 195
},
"total": 1080,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_greece_2017.pdf"
},
"Hungary":
{
"policy":
{
"presence": 175,
"natcoord": 140,
"licensing": 30,
"use": 215,
"total": 610
},
"maturity":
{
"usability": 30,
"reusability": 30,
"spread": 50,
"total": 110
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 50
},
"total": 720,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_hungary_2017.pdf"
},
"Iceland":
{
"policy":
{
"presence": 100,
"natcoord": 50,
"licensing": 55,
"use": 35,
"total": 270
},
"maturity":
{
"usability": 40,
"reusability": 60,
"spread": 35,
"total": 135
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 405,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_iceland_2017.pdf"
},
"Ireland":
{
"policy":
{
"presence": 400,
"natcoord": 140,
"licensing": 75,
"use": 270,
"total": 1185
},
"maturity":
{
"usability": 90,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1445,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_ireland_2017.pdf"
},
"Italy":
{
"policy":
{
"presence": 365,
"natcoord": 120,
"licensing": 80,
"use": 190,
"total": 985
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 100,
"social": 60,
"economic": 70,
"total": 230
},
"total": 1215,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_italy_2017.pdf"
},
"Latvia":
{
"policy":
{
"presence": 305,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 135,
"total": 820
},
"maturity":
{
"usability": 60,
"reusability": 110,
"spread": 35,
"total": 205
},
"impact":
{
"political": 80,
"social": 0,
"economic": 80,
"total": 160
},
"total": 1025,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_latvia_2017.pdf"
},
"Liechtenstein":
{
"policy":
{
"presence": 5,
"natcoord": 0,
"licensing": 0,
"use": 0,
"total": 5
},
"maturity":
{
"usability": 0,
"reusability": 0,
"spread": 0,
"total": 0
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 0,
"total": 0
},
"total": 5,
"trend": "Beginner",
"file": "country-factsheet_liechtenstein_2017.pdf"
},
"Lithuania":
{
"policy":
{
"presence": 220,
"natcoord": 110,
"licensing": 70,
"use": 85,
"total": 685
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 60,
"spread": 50,
"total": 160
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 30,
"economic": 80,
"total": 200
},
"total": 845,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_lithuania_2017.pdf"
},
"Luxembourg":
{
"policy":
{
"presence": 380,
"natcoord": 140,
"licensing": 75,
"use": 270,
"total": 1000
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 270
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 15,
"economic": 30,
"total": 135
},
"total": 1270,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_luxembourg_2017.pdf"
},
"Malta":
{
"policy":
{
"presence": 210,
"natcoord": 140,
"licensing": 80,
"use": 25,
"total": 485
},
"maturity":
{
"usability": 15,
"reusability": 60,
"spread": 0,
"total": 75
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 560,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_malta_2017.pdf"
},
"Netherlands":
{
"policy":
{
"presence": 395,
"natcoord": 130,
"licensing": 80,
"use": 265,
"total": 1140
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 240
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 30,
"economic": 120,
"total": 270
},
"total": 1380,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_netherlands_2017.pdf"
},
"Norway":
{
"policy":
{
"presence": 395,
"natcoord": 100,
"licensing": 80,
"use": 240,
"total": 980
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 100,
"spread": 50,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 45,
"economic": 30,
"total": 165
},
"total": 1210,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_norway_2017.pdf"
},
"Poland":
{
"policy":
{
"presence": 295,
"natcoord": 80,
"licensing": 65,
"use": 185,
"total": 735
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 110,
"spread": 35,
"total": 195
},
"impact":
{
"political": 50,
"social": 30,
"economic": 30,
"total": 110
},
"total": 930,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_poland_2017.pdf"
},
"Portugal":
{
"policy":
{
"presence": 240,
"natcoord": 30,
"licensing": 80,
"use": 95,
"total": 495
},
"maturity":
{
"usability": 45,
"reusability": 120,
"spread": 50,
"total": 215
},
"impact":
{
"political": 20,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 50
},
"total": 710,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_portugal_2017.pdf"
},
"Romania":
{
"policy":
{
"presence": 340,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 270,
"total": 920
},
"maturity":
{
"usability": 70,
"reusability": 140,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 40,
"social": 30,
"economic": 30,
"total": 100
},
"total": 1180,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_romania_2017.pdf"
},
"Slovakia":
{
"policy":
{
"presence": 325,
"natcoord": 110,
"licensing": 65,
"use": 260,
"total": 930
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 120,
"spread": 30,
"total": 230
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 0,
"economic": 50,
"total": 170
},
"total": 1160,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_slovakia_2017.pdf"
},
"Slovenia":
{
"policy":
{
"presence": 350,
"natcoord": 140,
"licensing": 70,
"use": 265,
"total": 1025
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 80,
"spread": 50,
"total": 210
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 50,
"total": 200
},
"total": 1235,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_slovenia_2017.pdf"
},
"Spain":
{
"policy":
{
"presence": 370,
"natcoord": 130,
"licensing": 70,
"use": 280,
"total": 1150
},
"maturity":
{
"usability": 80,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 260
},
"impact":
{
"political": 120,
"social": 60,
"economic": 120,
"total": 300
},
"total": 1410,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_spain_2017.pdf"
},
"Sweden":
{
"policy":
{
"presence": 305,
"natcoord": 80,
"licensing": 65,
"use": 160,
"total": 755
},
"maturity":
{
"usability": 60,
"reusability": 110,
"spread": 50,
"total": 220
},
"impact":
{
"political": 50,
"social": 15,
"economic": 80,
"total": 145
},
"total": 975,
"trend": "Fast-tracker",
"file": "country-factsheet_sweden_2017.pdf"
},
"Switzerland":
{
"policy":
{
"presence": 215,
"natcoord": 110,
"licensing": 60,
"use": 185,
"total": 600
},
"maturity":
{
"usability": 50,
"reusability": 70,
"spread": 50,
"total": 170
},
"impact":
{
"political": 0,
"social": 0,
"economic": 30,
"total": 30
},
"total": 770,
"trend": "Follower",
"file": "country-factsheet_switzerland_2017.pdf"
},
"United Kingdom":
{
"policy":
{
"presence": 320,
"natcoord": 130,
"licensing": 60,
"use": 215,
"total": 965
},
"maturity":
{
"usability": 55,
"reusability": 130,
"spread": 50,
"total": 235
},
"impact":
{
"political": 90,
"social": 60,
"economic": 90,
"total": 240
},
"total": 1200,
"trend": "Trend-setter",
"file": "country-factsheet_united-kingdom_2017.pdf"
}
}
}

Open Data in Europe 2017

A series of indicators have been selected to measure Open Data maturity across Europe. These indicators cover the level of development of national policies promoting Open Data, an assessment of the features made available on national data portals as well as the expected impact of Open Data.

Eiti į skyrių

Apžvalga

Pasirengimas atverti duomenis. Politika ir naudojimas

0% Politikos egzistavimas
 
0% Nacionalinis koordinavimas
 
0% Licencijavimo normos
 
0% Duomenų naudojimas
 

Portalo parengtumas

0% Tinkamumas naudoti
 
0% Tinkamumas pakartotinai naudoti duomenis
 
0% Duomenų aprėptis pagal sritis
 

Pasirengimas atverti duomenis. Poveikis

0% Politinis
 
0% Socialinis
 
0% Ekonominis
 

Pasirengimas atverti duomenis: 0%

Portalo parengtumas: 0%

Šalių apžvalga

Išsamus šalių vaizdas

Skip detailed country view table
  Pasirengimas atverti duomenis. Politika ir naudojimas Portalo parengtumas Pasirengimas atverti duomenis. Poveikis  
Šalis Politikos egzistavimas Nacionalinis koordinavimas Licencijavimo normos Duomenų naudojimas Tinkamumas naudoti Tinkamumas pakartotinai naudoti duomenis Duomenų aprėptis pagal sritis Politinis Socialinis Ekonominis Pasirengimas atverti duomenis. Politika ir naudojimas Pasirengimas atverti duomenis. Poveikis Portalo parengtumas Iš viso

Šalių parengtumo žemėlapis