Follow the European Data Portal on social media | data.europa.eu
Pārlekt uz galveno saturu

data.europa.eu - Eiropas datu oficiālais portāls

Uzmanību: mašīntulkojums var nebūt 100 % precīzs

Follow the European Data Portal on social media

Stay up to date on what is going on at the European Data Portal by following us via social media.

The European Data Portal is active on multiple social media channels.

Following us via social media enables you to stay updated on activities taking place on the European Data Portal, as well as receiving interesting Open Data news.

We are active on:
Twitter: http://twitter.com/EU_DataPortal
Google+ : http://plus.google.com/103679408419810180085/about
Facebook: http://www.facebook.com/EuropeanDataPortal
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/8428984