Piekļuve Eiropas Savienības brīvi pieejamajiem datiem
EUROPAES Atvērto datu portālsIzstrādātājiem
Menu
Pārskats Zināšanu bāze Projekti Sandbox

Izstrādātājiem

ES Atvērto datu portāls ir izveidots ar mērķi veicināt ES datu kopu izmantošanu trešo pušu lietotņu izstrādē. Tālab izstrādātājiem šeit ir piedāvātas divas lietojumprogrammas saskarnes (API), ko var izmantot datu kopu meklēšanai: REST API un SPARQL galapunkts.

REST API

Viens no veidiem, kā varat piekļūt ES Atvērto datu portāla datiem, ir REST API. Ar šo lietojumprogrammas saskarni var piekļūt visām portāla pamatfunkcijām, un tai ir vairums tīmekļa saskarņu iespēju. Pēc tam šādi izgūtu informāciju ar ārējo kodu var izmantot, lai, ģenerējot jaunus ievades datus turpmākiem API izsaukumiem, datus pārveidotu vai atjauninātu, vai arī izmantotu kā atsauces datus.

Programmēšanas vajadzībām jauno API var atrast šeit: https://data.europa.eu/euodp/data/apiodp/.

Visiem izsaukumiem gan pieprasījuma, gan atbildes ziņojumi tiek sniegti JSON formātā (atbilstoši RFC 4627). Taču pakalpojumi, kas sniedz informāciju par datu kopu, sniedz arī atbildi RDF/XML formātā, un parasti tā ir iegulta JSON atbildē.

Mantotā API, kas balstīta uz CKAN sistēmu,  joprojām ir pieejama (https://data.europa.eu/euodp/data/api/), taču mēs mudinām izstrādātājus pāriet uz jauno API, kas veidota tuvāk mūsu datu modelim.

Jaunās API specifikācijas ir publicētas OpenAPI formātā "SwaggerHub" platformā: https://app.swaggerhub.com/apis/EU-Open-Data-Portal/eu-open_data_portal/.

Apraksta failu OpenAPI formātā var arī lejupielādēt: eu-odp_openapi.yaml.

Vairāk informācijas par REST API atradīsiet šajās lapās:

Piezīme: API izsaukumi jāievada ar POST HTTP metodi. Tomēr dažiem izsaukumiem, proti, tiem, kas ietekmē datus sistēmā, jāizmanto Atvērto datu portāla darbinieku sniegtie akreditācijas dati. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar mums!

SPARQL galapunkts

Vēl ES Atvērto datu portālu var izmantot ar mašīnlasāmu SPARQL galapunktu, kas ļauj meklēt datu kopu aprakstus RDF formātā. Piezīme: anonīmiem lietotājiem ir atļauts veikt tikai informācijas izgūšanas vaicājumus.

Kā parādīts cilnē “"Saistītie dati”, SPARQL vaicājumus var ievadīt grafiskajā lietotāja saskarnē.

Programmēšanas nolūkiem mašīnlasāms SPARQL galapunkts ir pieejams šādā adresē: https://data.europa.eu/euodp/sparqlep.

SPARQL specifikācijas ir publicētas W3C tīmekļvietnē: https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. Cilnē "Saistītie dati" zem virsraksta “Metadatu elementu kopa" var uzzināt, pēc kāda parauga ir aprakstītas ES Atvērto datu portālā esošās datu kopas.

Vairāk informācijas par SPARQL galapunktu atradīsiet šajās lapās:

RDF datu modelis

DCAT lietotnes profils datu portāliem Eiropā (DCAT-AP) ir uz DCAT balstīta specifikācija Eiropas publiskā sektora datu kopu aprakstīšanai. Parasti to izmanto, lai datu kopas varētu meklēt vairākos portālos un lai publiskā sektora datus padarītu vieglāk atrodamus pāri robežām un neatkarīgi no nozarēm.

Nākamajā sadaļā sniegtā informācija ir izvilkums no DCAT-AP galīgās versijas 1.1, kas atrodama šeit: https://joinup.ec.europa.eu/release/dcat-ap-v11.

DCAT lietotnes profilā izmantotā terminoloģija

Lietotnes profils ir specifikācija, kurā atkalizmantoti termini no viena vai vairākiem pamatstandartiem, kuri papildināti ar specifiskāku informāciju, proti, konkrētajā lietotnē izmantojamiem obligātajiem, ieteicamajiem vai neobligātajiem elementiem, kā arī ar ieteikumiem par izmantojamajām kontrolētām vārdnīcām.
Datu kopa ir tādu datu krājums, kas publicēti vai apkopoti vienā avotā un vienā vai vairākos formātos pieejami izmantošanai vai lejupielādei.
Datu portāls ir tīmeklī bāzēta sistēma, kurā izveidots datu katalogs ar datu kopu aprakstiem un kura sniedz pakalpojumus, kas ļauj atrast un atkalizmantot datu kopas.
Tālāk aprakstītas klases un rekvizīti, kas iedalīti trijās grupās – obligātie, ieteicamie un neobligātie. Katram terminam sniegts arī nozīmes skaidrojums.

  • Obligātā klase: datu saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par klases instancēm; datu sūtītājam JĀSNIEDZ informācija par klases instancēm.
  • Ieteicamā klase: datu sūtītājam BŪTU JĀSNIEDZ informācija par klases instancēm; ja tāda ir pieejama, datu sūtītājam JĀSNIEDZ informācija par klases instancēm;  datu saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par klases instancēm.
  • Neobligātā klase: saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par klases instancēm; sūtītājs VAR sniegt informāciju, taču tas nav viņa pienākums.
  • Obligātais rekvizīts: saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par attiecīgo rekvizītu; sūtītājam JĀSNIEDZ informācija par attiecīgo rekvizītu.
     
  • Ieteicamais rekvizīts: saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par attiecīgo rekvizītu; ja tāda ir pieejama, sūtītājam BŪTU JĀSNIEDZ informācija par attiecīgo rekvizītu.
  • Neobligātais rekvizīts: saņēmējam JĀBŪT spējīgam apstrādāt informāciju par attiecīgo rekvizītu; sūtītājs VAR sniegt informāciju par attiecīgo rekvizītu, taču tas nav viņa pienākums.

Lietotnes profils atkalizmanto terminus no dažādām jau esošām specifikācijām. Nākamajā sadaļā minētās klases un rekvizīti ir ņemti no šādām nosaukumvietām:

DCAT-AP-OP

Papildus iepriekšminētajam DCAT-AP modelim Publikāciju birojs ir pievienojis papildu rekvizītus, lai varētu sniegt informāciju, kas neietilpst DCAT-AP (proti, datu kopu alternatīvais nosaukums, izplatīšanai lejupielādēto vienību skaits).

Parasti DCAT-AP-OP nepievieno klases DCAT-AP, izņemot “DatasetDescription”; papildus DCAT-AP-OP pievieno tikai rekvizītus dažām DCAT-AP klasēm.

Lai uzzinātu vairāk par DCAT-AP-OP modeli, lasiet DCAT-AP-OP specifikācijas (tikai angļu val.).

 

ES Atvērto datu portāls atbalsta arī GEO DCAT un DCAT-STAT paplašinājumu izmantošanu.

 

SPARQL: vaicājumu piemēri

Piemērus tam, kādus vaicājumus var veikt, atradīsiet ES Atvērto datu portāla lapā "Saistītie dati".