Ιταλία | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Ιστολόγια από: Ιταλία

Skip results of view Country Insight Blogs
  • Country Insight Blogs

Italy, discoverability in practice

Data discoverability is one of the main tasks, next to availability and interoperability, that public policy makers and implementers should take into due consideration in order to foster access, use and re-use of public sector information (PSI), particularly in case of open data. Users shall be enabled to easily search and find data they need for the most different purposes. That is clearly highlighted in the introduction statements of the INSPIRE Directive, where we can read that “ The loss of time and resources in searching for existing (spatial) data or establishing whether they may be used

Use cases in: Ιταλία

Skip results of view Use cases
  • Περιφέρειες και πόλεις

Citizen JourneyPDF

Citizen Journey is an app designed to give young people access to EU information, knowledge and help understand the impact of the EU cohesion policies on social, economical and environment domains. Europe is shown as a playground that the user can explore. Simply tap on a colour to get to know information about following topics: sustainability (green), geography (pink), demography (blue) and economy (red).
  • Οικονομία και χρηματοοικονομικά θέματα

Bilancio ApertoPDF

Bilancio Aperto (Open Budget) makes state budget information accessible to the public, thereby increasing transparency of government spending and improving accountability. The application is designed for civil servants, parliamentarians, and citizens and provides access to revenues, expenses, balances, statement of accounts, the current budget, and budget laws.
  • Περιβάλλον

OpeNoisePDF

OpeNoise is an application for mobile devices measuring real-time noise levels. The application provides current statistics and visualises the data through a variety of charts. Beyond the measurement of the sound level (dB), OpeNoise also records and visualises the sound’s frequency composition.

Εκθέσεις σε: Ιταλία

Skip results of view Τεκμηρίωση
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2023
Improving data publishing by open data portal managers and owners
(0.59 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2022
Open data best practices in Europe: Estonia, Slovenia and Ukraine
(2.05 - PDF)
Λήψη
Αναλυτικές εκθέσειςEurope2021
Data sharing as a service: will data services remove intellectual property rights from the picture, and at what cost?
(0.39 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI platform scoreboard
(0.28 - PDF)
Λήψη
Κοινοτικές εκθέσεις ανοιχτών δεδομένωνEurope2017
ePSI Platform PSI Scoreboard
(0.14 - PDF)
Λήψη

Εκδηλώσεις ανοικτών δεδομένων σε: Ιταλία

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεις

Open Data News in: Ιταλία

Skip results of view Τελευταία νέα για τα Ανοιχτά Δεδομένα
Navigating European data ecosystems: unveiling the Data Spaces Blueprint

Navigating European data ecosystems: unveiling the Data Spaces Blueprint

The Data Spaces Blueprint , unveiled recently, marks a significant moment in the European Union's expansive data strategy. It is a crucial support system for the development of data spaces within the Single European Market, emphasising secure and trustworthy data transactions, and underlining the importance of data sovereignty and trust. This framework lays the foundation for diverse data ecosystems, ensuring their robustness. As part of this strategic initiative, the Data Spaces Blueprint recognises the vital role of open data principles in the broader landscape of data space evolution
Spotlight on accessibility during European Day of Persons with Disabilities

Spotlight on accessibility during European Day of Persons with Disabilities

On November 30th and December 1st, the European Day of Persons with Disabilities (EDPD) unfolded in Brussels, marking a significant annual event. This two-day conference, a collaborative effort between the European Commission and the European Disability Forum , brought together over 400 policymakers, high-level experts, and disability advocates. The conference served as a crucial platform to address vital themes, including the right to vote and stand for elections, the European Year of Skills 2023 , and the Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021–2030. This yearly gathering
Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

Insights from our recent report on Licence Compatibility in Europe

In a comprehensive legal report commissioned by the data.europa.eu initiative , we delve into the complex field of licence compatibility challenges, shedding light on practical implications and unveiling strategies to propel open data collaboration across Europe. The report serves as a crucial resource, offering valuable insights into the nuances of varied licensing approaches and emphasising the need for cohesive strategies to ensure seamless integration for data re-users. Amidst the challenges outlined, a significant trend emerges as we observe a substantial shift towards widely recognised

‘Digital Future of Justice’: Insights from the hackathon

On 18-19 November 2023, the Council of Europe  held an international hackathon in Paris, France. The event revolved around the topics of digital transformation, human rights, and easier use of case law databases. Titled ‘ Digital Future of Justice ’, the hackathon focused in particular on developing tools for automated indexing of judicial decisions with human rights categories. The event brought together 29 participants, students and researchers from Cyprus, Greece, Lithuania, Norway, Poland and Romania, who formed six national teams. They were supported by experts in technology and law