Какво са свободно достъпни данни? | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Какво са свободно достъпни данни?

Европейският портал за данни събира метаданните на информацията в обществения сектор, която се предлага на обществените портали за данни в рамките на всички европейски държави. Също така предлага информация относно предоставянето на данни и ползата от повторното използване на данни.

Свободно достъпни (правителствени) данни е информацията, която се събира, създава или купува от обществените органи (също така наричана информация в обществения сектор) и свободно достъпна за повторно използване за произволни цели. Лицензът ще определи условията за ползване. Принципите за данните със свободен достъп са описани подробно в отвореното определение.

Информацията в обществения сектор е информацията, която се съхранява от обществения сектор. Директивата относно повторната употреба на информацията в обществения сектор представя обща правна рамка за европейски пазар на данни, съхранявани от правителството. Тя е изградена около основните стълбове на вътрешния пазар: свободен поток на информация, прозрачност и лоялна конкуренция. Важно е да се отбележи, че не всички данни от информацията в обществения сектор са данни със свободен достъп.

Научете повече за Директивата за ИОС и други незаконодателни дейности на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в тази област.

Ползи от използването на данни

Ползите от свободно достъпните данни са разнообразни и се простират от подобряване на ефективността на публичните администрации, икономическия растеж в частния сектор до по-широкото социално благосъстояние.

Резултатите може да се подобрят чрез свободно достъпните данни и да допринесат за подобряване ефективността на обществените услуги. По-голяма ефективност на процесите и предоставянето на обществените услуги може да бъде постигната благодарение на междуотрасловото споделяне на данни, които могат например да предоставят преглед на ненужните разходи.

Икономиката може да се възползва от по-лесния достъп до информацията, съдържанието и знанията, което от своя страна ще допринесе за развитието на иновативни услуги и за създаването на нови бизнес модели.

Социалното благосъстояние може да се подобри тъй като обществото се възползва от по-прозрачна и достъпна информация. Свободно достъпните данни насърчават сътрудничеството, участието и социалните иновации.

Снимка
Benefits of Using Data

 

Икономиката може да се възползва от по-лесния достъп до информацията, съдържанието и знанията, което от своя страна ще допринесе за развитието на иновативни услуги и за създаването на нови бизнес модели.

През 2016 г. размерът на директният пазар на свободно достъпни данни се очаква да стане 55,3 милиарда евро за ЕС 28+.. В периода от 2016 г. до 2020 г. размерът на пазара ще нарасне с 36,9 % до стойност 75,7 милиарда евро през 2020 г., включително инфлационните корекции. За периода 2016—2020 г. кумулативният размер на директния пазар се оценява на 325 милиарда евро.

Снимка
Direct market size

 

Снимка
Jobs created

 

Създадени са нови работни места чрез стимулиране на икономиката и по-високо търсене на персонал с необходимите умения за работа с данни.. През 2016 г. ще има 75 000 работни места за свободно достъпни данни в частния сектор на ЕС 28+. До 2020 г. този брой ще се увеличи до малко под 100 000 работни места за свободно достъпни данни. Ще бъдат създадени почти 25 000 нови работни места, пряко свързани със свободно достъпните данни.

Работата на публичния сектор може да се подобри благодарение на свободно достъпните данни. По-голяма ефективност на процесите и предоставянето на обществените услуги може да бъде постигната благодарение на междуотрасловото споделяне на данни, което осигурява по-бърз достъп до информацията. Предвижда се натрупаните икономии от разходи за ЕС-28 + през 2020 г. да се равняват на 1,7 милиарда евро..

Снимка
Saved in costs

 

Използването на свободно достъпни данни води до повишаване на ефективността тъй като се използват в реално време и гарантират лесен достъп до информацията, която подобрява индивидуалното вземане на решения. По-подробно бяха разгледани три конкретни примера: как свободно достъпните данни могат да спасят живот, как може да се използват, за да се спести време и как свободно достъпните данни помагат за постигане на ползи за околната среда. Например свободно достъпните данни могат да спасят 7 000 човешки живота годишно чрез осигуряване на по-ранна реанимация. Освен това използването на свободно достъпни данни в пътния трафик може да спести 629 милиона часа ненужно изчакване по пътищата на ЕС.

Снимка
Better Decisions

Обобщение на заключенията от икономическото проучване за ползите от използването на свободно достъпни данни можете да намерите тук:

Read more

Контролен списък за използване на данни

Важни стъпки, които трябва за изпълните, преди да използвате данните.

Първата стъпка е получаването на достъп до данните. Данните сами по себе си не може да бъдат цел. Данните могат да се използват по различни начини и за различни цели. Данните могат да се предлагат с различни лицензи, формати и качество.

Вашата цел

Определете целта си: Има различни цели, за които използването на свободно достъпните данни може да добави стойност към вашите дейности. Свободно достъпните данни могат да предоставят информация по конкретна тема, за която искате да получите повече информация или дори да пишете (т.е. журналистически данни). Свободно достъпните данни също така могат да добавят нужната информация за приложение или услуга, като например детайли за училищата, ако разработвате приложение, което да помага на родителите да намерят най-доброто училище за децата си. Предприятията също така могат да използват свободно достъпни данни, за да подобрят профилите на своите клиенти и да са в състояние да отговарят по-добре на нуждите на своите клиенти. Независимо от това дали ще се използват за лични или за комерсиални нужди, свободно достъпните данни предлагат много възможности.

Идентифицирайте данните: Ако знаете за каква цел ще са ви необходими данни е важно да проверите дали данните отговарят на вашите нужди, като прегледате метаданните (данни за данните). Например, ако искате да създадете приложение, което да дава съвети за най-доброто основно образование в квартала, трябва да проверите дали наборът от данни, който искате да използвате, включва училища, които предлагат основно образование, обхваща специфичната област, която искате да включите, и дали са налични показатели за изпълнение.

Открит лиценз

Проверете за свободен достъп: Обърнете внимание на информацията за лиценза, предоставен за набора от данни. Уверете се, че предлаганият лиценз ви позволява да използвате данните по начина, по който възнамерявате да направите това (например, че допуска повторна търговска употреба, ако разработите търговско приложение).).

Проверете условията за приписване: Възможно е в лиценза да се посочва, че хората, които използват данните, трябва да посочат кой ги е публикувал, което означава, че трябва да посочите собственика на данните, когато предлагате вашия продукт или услуга. Това се нарича приписване.

Проверете условията за равно споделяне: Ако в лицензът се казва, че хора, които смесват данните с други данни, трябва да публикуват резултатите като свободно достъпни данни, вие сте задължени да публикувате своите собствени данни с подобен лиценз, след като сте добавили други данни в оригиналния източник. Това се нарича равно споделяне. Уверете се, че лицензът отговаря на целта за използване на данните.

Open Licence Assistant

При липса на лиценз няма налична информация за приложимите условия! Можете да поискате да се свържете със собственика на данните, за да проверите за какво е позволено да се използват.

Файлов формат

След като сте решили, че даден набор от данни отговаря на това, което търсите, най-вероятно ще изберете да изтеглите наборите от данни в различни файлови формати. В зависимост от вашите компютърни умения можете да изберете типа на файла, който е най-подходящ. Най-често използваният файлов формат за таблични данни е „.csv“. Той ви позволява да добавяте друга информация към файла или да правите изчисления с данните. Наборите от данни, които могат да се променят, са публикувани в отворен файлов формат. Повечето набори от данни са налични в отворен файлов формат, но имайте предвид, че някои формати (например „.pdf“) не може да се променят.

Качество на данните

На страницата, където можете да свалите набора от данни, трябва да намерите информация за последната дата на промяна на файла. Ако се нуждаете от информация за определен период от време, трябва да проверите дали информацията е за този периода от време или наскоро е била актуализирана. Трябва да проверите дали информацията, която сте очаквали да намерите във файла всъщност се съдържа във файла и че разбирате отделните етикети.

Предлагаме ви кратък контролен списък, разработен от Института за отворени данни(Open Data Institute):

Формат

 • Как се обработват данните?
 • В какъв вид са — необработен или обработен?
 • Как видът им ще се отрази на вашия анализ/продукт/приложение?
 • Какви синтактични (езикови) и семантични (смислови) трансформации трябва да направите?
 • Съвместим ли е този набор с останалите набори от данни, които имате?

Качество

 • Актуални ли са данните?
 • Колко често се обновяват?
 • Разбирате ли всички полета и техния контекст?
 • За колко време ще бъдат публикувани данните? Какъв е ангажиментът на издателя?
 • Какво знаете за точността на данните?
 • Как процедирате с липсващите данни?

Разгледайте Европейския портал за данни и разберете до каква степен отговаря на нуждите ви от данни.