Vad är öppna data? | data.europa.eu
Hoppa till huvudinnehåll
European data
data.europa.eu
Den officiella portalen för europeiska data

Vad är öppna data?

Europeiska dataportalen skördar metadata för information från den offentliga sektorn som finns tillgängliga i offentliga dataportaler i EU-länder. Information angående tillhandahållande av data och fördelarna med återanvändande av data ingår även.

Öppna (statliga) data hänvisar till information som samlats in, producerats eller betalats för av statliga organ (även hänvisat till som Information från offentliga sektorn) och som kostnadsfritt görs tillgänglig för återanvändning för alla typer av ändamål. Licensen kommer att specificera användarvillkoren. Dessa principer för öppna data beskrivs i detalj i Öppen definition.

Information från den offentliga sektorn är information som innehas av den offentliga sektorn. Direktivet om återanvändning av information från offentliga sektorn tillhandahåller ett allmänt rättsligt ramverk för en europeisk marknad för statligt ägd data. Det är upprättat kring huvudpelarna för den inre marknaden: fritt flöde av data, öppenhet och rättvis konkurrens. Det är viktigt att observera att inte all information från den offentliga sektorn är öppna data.

Läs mer om PSI-direktivet och andra icke-lagstiftingsaktiviteter DG CONNECT (generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik) inom detta område.

Fördelarna med öppna data

Fördelarna med öppna data är olika och sträcker sig från förbättrad effektivitet inom offentlig förvaltning, till ekonomisk tillväxt i den privata sektorn och en mer omfattande social trygghet.

Resultat kan framhävas genom öppna data och bidra till att förbättra offentliga tjänsters effektivitet. Bättre effektivitet i processer och tillhandahållande av offentliga tjänster kan uppnås tack vare tvärsektoriellt delande av data, vilket, till exempel, kan ge en översikt av onödiga utgifter.

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller.

Social omsorg kan förbättras i takt med att samhället drar nytta av information som är mer öppen och tillgänglig. Öppna data förbättrar samarbete, deltagande och samhällelig innovation.

Bild
Benefits of Using Data

 

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller.

Ekonomin kan dra nytta av en enklare åtkomst till information, innehåll och kunskap vilket i sin tur bidrar till utvecklingen av innovativa tjänster och skapandet av nya affärsmodeller. Mellan 2016 och 2020, kommer marknadsstorleken att öka med 36,9%, till ett värde av 75,7 miljarder euro år 2020, inklusive inflationsjusteringar. För perioden 2016-2020, är den kumulativa direkta marknadsstorleken beräknad till 325 miljarder euro.

Bild
Direct market size

 

Bild
Jobs created

 

Nya jobb skapas genom en stimulering av ekonomin och en större efterfrågan på personal med färdigheter för att arbeta med öppna data. Under 2016, kommer det att finnas 75 000 lediga jobb inom öppna data i den offentliga sektorn i EU:s mer än 28 medlemsstater. År 2020, kommer denna siffra att öka till nästan 100 000 jobb inom öppna data. Detta leder till nästan 25 000 nya direkta öppna data-jobb år 2020.

Resultat från den offentliga sektorn kan framhävas av öppna data. Bättre effektivitet i processer och tillhandahållande av offentliga tjänster kan uppnås tack vare tvärsektoriellt delande av data, för att ge snabbare tillgång till information. De ackumulerade kostnadsbesparingarna för EU28+ år 2020 förutspås vara lika med 1,7 miljarder euro.

Bild
Saved in costs

 

Öppna data resulterar i effektiva fördelar i takt med att realtidsdata används vilka möjliggör enkel åtkomst till information som förbättrar individuellt beslutsfattande. Tre fallstudier bedöms mer i detalj: hur öppna data kan rädda liv, hur de kan användas för att spara tid och hur öppna data hjälper till att uppnå miljöfördelar. Till exempel har öppna data potential att rädda 7000 liv per år genom att tillhandahålla första hjälpen tidigare. Genom att använda öppna data i trafiken kan man dessutom spara 629 miljoner timmar av onödig väntetid på vägar i EU. 

Bild
Better Decisions

En sammanfattning av slutsatserna i den ekonomiska studien om fördelarna med öppna data finns här:

Read more

Kontrollista för användning av data

Viktiga steg att gå igenom innan datan används.

Att ha tillgång till data är ett första steg. Data är inte ett mål i sig. Data kan användas på olika sätt och för olika syften. Data kan även användas med olika licenser, format och kvalitet.

Ditt syfte

Definiera dina syften: Det finns olika syften för vilka användning av öppna data kan ge mervärde till din verksamhet. Öppna data kan ge insikt i ett specifikt ämne som du vill få mer information om eller även skriva om (dvs. datajournalism). Öppna data kan även tillföra information som erfordras för en applikation eller tjänst, till exempel detaljer om skolor om du håller på att utveckla en applikation för att hjälpa föräldrar hitta den bästa skolan för sina barn. Företag kan även använda öppna data för att förbättra deras kundprofiler så att de bättre passar kundernas behov. Vare sig det är för privat eller kommersiellt bruk, erbjuder öppna data en mängd olika möjligheter.

Identifiera databeteckningar: Om du vet för vilket syfte du har behov av data, är det viktigt att sedan kontrollera att datan passar dina behov genom att söka efter metadata (data om datan). Till exempel, om du vill bygga en applikation som ger råd om de bästa lågstadieskolorna i närheten, ska du kontrollera huruvida det dataset som du vill använda innefattar skolor med lågstadieutbildning, täcker det specifika område du vill inkludera och om det finns tillgängliga utförandeindikatorer.

Öppen licens

Kontrollera öppenhet: Läs igenom licensinformationen som tillhandahålls om dataset. Se till att en licens finns tillgänglig vilken tillåter dig att använda datan på det sätt du avser (t.ex. att kommersiell återanvändning endast är tillåtet om du utvecklar en kommersiell applikation).

Kontrollera tillskrivningskrav: Det kan hända att licensen anger att människor som använder datan måste ge medgivande till den person som publicerar den, vilket innebär att du måste ge medgivande till innehavaren när du gör din produkt eller tjänst tillgänglig. Detta kallas tillskrivning.

Kontrollera Share-Alike-krav: Om det indikeras att människor som blandar samman datan med andra typer av data även måste släppa resultaten som öppna data, är du förpliktigad att offentliggöra dina egna data under en liknande licens efter att ha lagt till andra data till ursprungskällan. Detta kallas share-alike. Se till att licensen är i linje med syftet för vilket du vill använda datan.

Open Licence Assistant

I frånvaro av en licens, finns det ingen information om tillämpliga användarvillkor! Du kan behöva kontakta datainnehavaren för att kontrollera vilken typ av användning som är tillåten.

Filformat

Efter att du har beslutat att ett specifikt dataset är exakt vad du söker efter, kan du förmodligen välja att hämta dataseten i olika filformat. Beroende på dina datorfärdigheter, kan du välja den filtyp som är lämpligast. Det vanligaste filformatet för data i tabellform är ".csv". Det tillåter dig att lägga till övrig information till filen eller göra beräkningar med datan. Dataseten som kan justeras offentliggörs i ett öppet filformat. De flesta dataset finns tillgängliga i öppna filformat, men tänk på att vissa format (t.ex. .pdf) inte kan skrivas över.

Datakvalitet

På sidan där du vill hämta datasetet, bör du hitta information om det senaste datumet då filen ändrades. Om du har behov av data för en specifik tidsperiod, ska du kontrollera huruvida information om tidsperioden tillhandahålls eller om den nyligen har uppdaterats. Du ska kontrollera om den information du förväntade dig att hitta i filen verkligen ingår och att du förstår de olika beteckningarna.

Här följer en kort kontrollista som tagits fram Open Data Institute:

Formulär

 • hur har datan behandlats?
 • är den i behandlad eller obehandlad form?
 • är den i behandlad eller obehandlad form?
 • vilka syntaktiska (språk) och semantiska (betydelse) omarbetningar måste du göra?
 • är detta kompatibelt med dina andra dataset?

Kvalitet

 • hur aktuell är datan?
 • hur ofta uppdateras den?
 • förstår du alla fält och deras sammanhang?
 • hur länge kommer det att vara publicerat? vilket är utgivarens åtagande?
 • vad vet du om datans korrekthet?
 • hur hanteras uteblivna data?

Ta en titt på Europeiska dataportalen för att se hur den passar dina behov.