Čo sú otvorené dáta? | data.europa.eu
Skočiť na hlavný obsah
European data
data.europa.eu
Oficiálny portál pre údaje o Európe

Čo sú otvorené dáta?

Európsky portál dát zbiera metadáta z informácií verejného sektora, ktoré sú dostupné na portáloch s verejnými dátami vo všetkých európskych krajinách. Nájdete tu aj informácie o poskytovaní dát a o výhodách opakovaného použitia dát.

Otvorené (vládne) dáta sú informácie, ktoré zhromaždili, vytvorili alebo za ktoré zaplatili orgány verejnej správy (nazývajú sa tiež informácie verejného sektora), a ktoré sú voľne dostupné na opakované použitie na akýkoľvek účel. V licencii budú spresnené podmienky používania. Tieto zásady týkajúce sa otvorených dát sú podrobnejšie opísané v tzv. otvorenej definícii.

Informácie verejného sektora sú informácie, ktoré vlastní verejný sektor. Smernica o opakovanom použití informácií verejného sektora zabezpečuje právny rámec v oblasti vládnych dát pre európsky trh. Opiera sa o kľúčové piliere vnútorného trhu: voľný pohyb dát, transparentnosť a spravodlivá hospodárska súťaž. Je dôležité poznamenať, že nie všetky informácie verejného sektora sú otvorené dáta.

Spoznajte bližšie smernicu o informáciách verejného sektora a ďalšie nelegislatívne činnosti GR pre komunikačné siete, obsah a technológie v tejto oblasti

Prínosy používania dát

Prínosy otvorených dát sú rôznorodé, od zefektívnenia verejnej správy cez hospodársky rast v súkromnom sektore až po širšie sociálne blaho.

Pomocou otvorených dát možno posilniť výkonnosť a prispieť k zlepšovaniu efektívnosti verejných služieb. Väčšiu efektívnosť pri zabezpečovaní a poskytovaní verejných služieb možno dosiahnuť vďaka medziodvetvovej výmene dát, ktoré môžu napríklad poskytnúť prehľad o nadbytočných výdavkoch.

Hospodárstvo môže profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom, ktoré na druhej strane prispievajú k rozvoju inovačných služieb a k tvorbe nových obchodných modelov.

Môže dôjsť k zlepšeniu sociálneho blaha, pretože spoločnosť má prospech z informácií, ktoré sú transparentnejšie a prístupnejšie. Otvorenými dátami sa posilňuje spolupráca, účasť a sociálna inovácia.

Obrázok
Benefits of Using Data

 

Hospodárstvo môže profitovať z jednoduchšieho prístupu k informáciám, obsahu a poznatkom, ktoré na druhej strane prispievajú k rozvoju inovačných služieb a k tvorbe nových obchodných modelov

Očakáva sa, že veľkosť priameho trhu s otvorenými dátami bude v roku 2016 dosahovať 55,3 mld. EUR pre EÚ-28+. Od roku 2016 do roku 2020 veľkosť trhu narastie o 36,9 % na hodnotu 75,7 mld. EUR v roku 2020 vrátane úprav súvisiacich s infláciou. Podľa odhadov bude kumulovaná veľkosť priameho trhu v období rokov 2016 – 2020 dosahovať 325 mld. EUR.

Obrázok
Direct market size

 

Obrázok
Jobs created

 

Vytvoria sa nové pracovné miesta prostredníctvom stimulácie hospodárstva a vyššieho dopytu po zamestnancoch so zručnosťami spracovania dát. V roku 2016 bude v súkromnom sektore EÚ-28+ 75 000 pracovných miest v oblasti otvorených dát. Do roku 2020 sa tento počet zvýši na takmer 100 000 pracovných miest v oblasti otvorených dát. Do roku 2020 sa vytvorí bezmála 25 000 nových priamych pracovných miest v oblasti otvorených dát.

Výkonnosť verejného sektora možno posilniť prostredníctvom otvorených dát. Väčšiu efektívnosť pri zabezpečovaní a poskytovaní verejných služieb možno dosiahnuť vďaka medziodvetvovej výmene dát, ktoré poskytujú rýchlejší prístup k informáciám. Kumulované úspory nákladov pre EÚ-28+ v roku 2020 sa odhadujú na 1,7 mld. EUR.

Obrázok
Saved in costs

 

Otvorené dáta prinášajú väčšiu efektívnosť, keď sa používajú dáta v reálnom čase umožňujúce jednoduchý prístup k informáciám, ktoré zlepšujú rozhodovanie jednotlivca. Tri prípadové štúdie sa hodnotia podrobnejšie: ako môžu otvorené dáta zachraňovať životy, ako ich možno využiť na úsporu času a ako otvorené dáta pomáhajú dosiahnuť environmentálne prínosy. Otvorené dáta majú napríklad potenciál zachrániť 7 000 životov ročne prostredníctvom skoršieho poskytnutia resuscitácie. Uplatnením otvorených dát v doprave možno ušetriť 629 miliónov hodín zbytočného čakania na cestách v EÚ.

Obrázok
Better Decisions

Súhrn zistení ekonomickej štúdie prínosov otvorených dát je dostupný tu:

Read more

Kontrolné body pri používaní dát

Dôležité kroky, ktoré treba vykonať pred použitím dát.

Získanie prístupu k dátam je prvý krok. Samotnými dátami sa to nekončí. Dáta možno použiť rôznymi spôsobmi a na rôzne účely. Dáta zároveň môžu byť dostupné s rôznymi licenciami, v rôznych formátoch a kvalite. 

Váš účel

Vymedzte si účel: Sú rôzne účely, v súvislosti s ktorými môžu otvorené dáta priniesť pridanú hodnotu do vašich činností: Pomocou otvorených dát môžete hlbšie preniknúť do konkrétnej témy, o ktorej chcete získať viac informácií alebo dokonca písať (t. j. dátová žurnalistika). Otvorenými dátami možno tiež doplniť požadované informácie do aplikácie alebo služby, ako sú napr. údaje o školách, ak vyvíjate aplikáciu na pomoc rodičom pri hľadaní najlepšej školy pre deti. Podniky môžu použiť otvorené dáta na zlepšenie zákazníckych profilov, aby vedeli lepšie vyhovieť potrebám zákazníkov. Či už ide o súkromné alebo komerčné použitie, otvorené dáta ponúkajú veľa možností.
Identifikujte označenie dát: Ak už poznáte účel, na ktorý potrebujete dáta, je dôležité skontrolovať, či dáta vyhovujú vašim potrebám, a to tak, že sa pozriete na metadáta (dáta o dátach). Napríklad ak chcete zostaviť aplikáciu, ktorá radí pri výbere najlepšieho základného vzdelania v okolí, musíte overiť, či súbor dát, ktorý by ste chceli použiť, zahŕňa školy, ktoré poskytujú základné vzdelanie, či pokrýva konkrétnu oblasť, ktorú chcete zahrnúť, a či sú dostupné ukazovatele výkonnosti.

Otvorená licencia

Skontrolujte otvorenosť: Pozrite si informácie o licencii poskytnuté k súboru dát. Ubezpečte sa, že je k dispozícii licencia, ktorá vám umožňuje použiť dáta spôsobom, ktorý ste si naplánovali (napr. že je povolené komerčné opakované použitie, ak vyvíjate komerčnú aplikáciu). 

Skontrolujte požiadavky na atribúciu: Je možné, že v licencii sa uvádza, že osoby, ktoré používajú dáta, musia označiť vlastníka dát pri sprístupnení produktu alebo služby. To sa nazýva atribúcia. 

Skontrolujte požiadavky na poskytovanie dát za rovnakých podmienok: Ak sa v licencii uvádza, že osoby, ktoré kombinujú dáta s inými dátami, musia takisto zverejniť výsledky ako otvorené dáta, máte povinnosť vydať vaše vlastné dáta s podobnou licenciou po tom, ako pridáte iné dáta k pôvodnému zdroju. To sa nazýva poskytovanie dát za rovnakých podmienok. Uistite sa, že licencia je v súlade s účelom, na ktorý plánujete dáta použiť.

Open Licence Assistant

Ak licencia neexistuje, nemáte žiadne informácie o platných podmienkach! Možno by ste mali kontaktovať vlastníka dát a overiť, aké použitie je povolené.

Formát súboru

Po tom, ako sa rozhodnete, že konkrétny súbor dát je presne to, čo hľadáte, pravdepodobne máte možnosť vybrať si, v akom formáte súboru si stiahnete súbory dát. V závislosti od vašich počítačových zručností si môžete vybrať typ súboru, ktorý je najvhodnejší. Najčastejší formát súboru pre tabuľkové dáta je „.csv“. Umožňuje vám pridať ďalšie informácie do súboru alebo robiť výpočty s dátami. Súbory dát, ktoré možno upravovať, sú vydávané vo formáte otvoreného súboru. Väčšina súborov dát je dostupných vo formáte otvoreného súboru, ale majte na pamäti, že niektoré formáty (napr. „pdf“) nie je možné meniť. 

Kvalita dát

Na stránke, z ktorej si chcete stiahnuť súbor dát, by ste mali nájsť aj informácie o poslednom dátume zmeny súboru. Ak potrebujete dáta za určité časové obdobie, musíte skontrolovať, či sú poskytnuté informácie o časovom období alebo či boli nedávno aktualizované. Mali by ste skontrolovať, či informácie, ktoré by mal podľa vašich očakávaní súbor obsahovať, sú skutočne zahrnuté, a či rozumiete jednotlivým označeniam. 

Tu nájdete krátky kontrolný zoznam, ktorý vytvorila organizácia Open Data Institute:

Formát

 • Ako boli dáta spracované?
 • Sú v surovom alebo spracovanom formáte?
 • Aký vplyv bude mať formát dát na vašu analýzu/produkt/aplikáciu?
 • Akú syntaktickú (jazyk) a sémantickú (zmysel) transformáciu budete musieť vykonať?
 • Je súbor kompatibilný s inými súbormi dát, ktoré máte?

Kvalita

 • Ako aktuálne sú dáta?
 • Ako pravidelne sa aktualizujú?
 • Rozumiete všetkým poliam a ich kontextu?
 • Ako dlho sa budú zverejňovať? Aký je záväzok vydavateľa?
 • Čo viete o presnosti dát?
 • Ako sa riešia chýbajúce dáta?

Prezrite si Európsky portál dát a zistite, ako vyhovuje vašim potrebám v oblasti dát.