Co jsou „otevřená data“? | data.europa.eu
Přejít k hlavnímu obsahu
European data
data.europa.eu
Oficiální portál evropských dat

Co jsou „otevřená data“?

Evropský datový portál shromažďuje metadata informací veřejného sektoru, které jsou dostupné na veřejných datových portálech v evropských zemích. Součástí jsou i informace o poskytování údajů a výhodách opakovaného použití dat.

Otevřená (vládní) data představují informace shromážděné, vytvořené nebo financované orgány veřejné správy (označované také jako informace veřejného sektoru), které jsou bezplatně dostupné pro opakované použití za jakýmkoli účelem. Podmínky používání jsou stanoveny v licenci. Tyto zásady pro otevřená data jsou podrobně popsány v definici „otevřenosti“.

Informace veřejného sektoru jsou informace v držení veřejného sektoru. Co se týče vládou vlastněných dat, společný právní rámec pro evropský trh je stanoven ve směrnici o opakovaném použití informací veřejného sektoru (IVS). Tato směrnice stojí na hlavních pilířích vnitřního trhu: volný tok dat, transparentnost a spravedlivá konkurence. Je třeba mít na paměti, že ne všechny informace veřejného sektoru jsou otevřenými daty.

Přečtěte si další informace o směrnici IVS a dalších nelegislativních činnostech GŘ CONNECT v této oblasti.

Výhody používání dat

Výhod otevřených dat je celá řada, od větší efektivity veřejné správy, přes hospodářský růst soukromého sektoru až po větší společenský blahobyt.

Vyšší výkon díky otevřeným datům a větší efektivita veřejných služeb. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze například získat přehled o zbytečných výdajích.

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji průkopnických služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

Společenský blahobyt lze zvýšit díky výhodám transparentních a přístupných informací pro celou společnost. Otevřená data přispívají k lepší spolupráci, účasti a sociálním inovacím.

Obrázek
Benefits of Using Data

 

Výhody pro ekonomiku spočívají ve snadnějším přístupu k informacím, přičemž příslušný obsah a znalosti zase přispívají k rozvoji inovativních služeb a tvorbě nových obchodních modelů.

Na rok 2016 se předpokládá velikost přímého trhu otevřených dat v EU 28+ ve výši 55,3 mld. eur. V letech 2016 až 2020 se trh rozroste o 36,9 % na hodnotu 75,7 mld. eur v roce 2020, včetně předpokládané inflace. Na období 2016–2020 se souhrnná velikost přímého trhu odhaduje na 325 mld. eur.

Obrázek
Direct market size

 

Obrázek
Jobs created

 

Vznikají nová pracovní místa díky stimulaci ekonomiky a větší poptávce po pracovnících, kteří jsou kvalifikovaní pro práci s daty. V roce 2016 bude v soukromém sektoru EU 28+ 75 000 pozicí pro práci s otevřenými daty. Do roku 2020 bude počet těchto pracovních míst činit téměř 100 000. Do roku 2020 se tak vytvoří téměř 25 000 nových přímých pracovních míst v oblasti otevřených dat.

Vyšší výkon veřejného sektoru díky otevřeným datům. Větší efektivity procesů a poskytování veřejných služeb lze dosáhnout díky mezioborovému sdílení dat, prostřednictvím kterého lze urychlit přístup k informacím. Dle předpokladů budou akumulované úspory nákladů v EU 28+ v roce 2020 činit 1,7 mld. eur

Obrázek
Saved in costs

 

Díky otevřeným datům roste efektivita, protože používání dat v reálném čase umožňuje snadný přístup k informacím, které přispívají k lepšímu individuálnímu rozhodování. Posuzujeme podrobněji tři případové studie: jak mohou otevřená data zachraňovat život, jak je lze použít k úspoře času a jak jsou otevřená data přínosná životnímu prostředí. Otevřená data mají například potenciál zachránit ročně 7 000 životů díky časnějšímu zajištění resuscitace. Uplatnění otevřených dat v dopravě navíc může ušetřit 629 milionů hodin místo zbytečného čekání na silnicích po EU. 

Obrázek
Better Decisions

Souhrn závěrů ekonomické studie výhod otevřených dat najdete zde:

Read more

Kontrolní seznam pro využívání dat

Důležité kroky, které je třeba absolvovat před použitím dat.

Prvním krokem je mít přístup k datům. Data sama o sobě cílem nejsou. Lze je používat různými způsoby a za různým účelem. Mohou být také přístupná na základě různých licencí, v různých formátech a kvalitě.

Váš účel

Definujte příslušný účel: Existuje řada účelů, v souvislosti s nimiž může používání otevřených dat vnést do vašich aktivit přidanou hodnotu. Díky otevřeným datům můžete získat přehled o konkrétním tématu, o kterém chcete znát nebo napsat podrobnosti (tj. datová žurnalistika). Otevřená data také mohou zajistit informace, které jsou třeba pro aplikace či služby, například podrobnosti o školách v případě, že vyvíjíte aplikaci, díky níž si rodiče vyberou pro své děti nejlepší školu. Otevřena data mohou také používat podniky ke zlepšení zákaznických profilů a k lepšímu uspokojení potřeb zákazníků. Ať už se používají pro soukromé, nebo komerční účely, otevřená data nabízejí celou řadu možností.

Identifikujte označení dat: Pokud víte, za jakým účelem data potřebujete, je důležité zjistit, zda data splňují vaše potřeby, dle metadat (dat o datech). Jestliže například chcete vytvořit aplikaci s poradenstvím o nejlepších možnostech základního vzdělání ve vašem okolí, je třeba zjistit, zda datový soubor, který chcete použít, zahrnuje školy zajišťující základní vzdělání, zda se vztahuje na konkrétní oblast vašeho zájmu a jsou k dispozici ukazatele výkonnosti.

Otevřená licence

Ověřte otevřenost: Podívejte se na licenční informace k souboru dat. Musíte mít k dispozici licenci, která umožňuje používání dat v souladu s vašimi záměry (např. pokud vyvíjíte komerční aplikaci, musí být povoleno opakované používání pro komerční účely).

Ověřte požadavky na uvedení zdroje: V licenci může být stanoveno, že lidé, kteří data používají, musí uvést subjekt, který data zveřejnil – při zveřejnění vašeho produktu nebo služby tedy musíte uvést majitele. Označuje se to jako uvedení zdroje.

Ověřte požadavky na shodné sdílení: Pokud je v nich uvedeno, že lidé, kteří kombinují data s jinými, musí výsledky šířit také jako otevřená data, musíte svá vlastní data po připojení jiných dat k původnímu zdroji zveřejňovat na základě podobné licence. Tomu se říká shodné sdílení. Dbejte na to, aby licence odpovídala vašemu účelu použití dat.

Open Licence Assistant

Není-li licence k dispozici, neexistují informace o platných podmínkách! V takovém případě kontaktujte vlastníka dat a ověřte si, jak lze jeho data používat.

Formát souborů

Poté, co se rozhodnete, že jsou příslušná data přesně to, co chcete, pravděpodobně budou soubory dat ke stažení v různých formátech. Podle vašich počítačových dovedností si můžete vybrat, který typ souborů je nejvhodnější. Nejčastějším formátem souborů tabulkových dat je „.csv“. Umožňuje do souboru doplnit další informace nebo data použít ve výpočtech. Soubory dat, které lze upravit, se zveřejňují v otevřeném formátu. Většina souborů dat je k dispozici v otevřeném formátu, ale mějte na paměti, že některé formáty (např. „.pdf“) nelze změnit.

Kvalita dat

Na stránce, z níž chcete stáhnout soubor dat, byste měli najít informace o posledním datu změny souboru. Potřebujete-li data z konkrétní doby, je třeba zkontrolovat, jestli jsou k dispozici informace z této doby nebo byly v nedávné době aktualizovány. Ověřte si, zda jsou v souboru skutečně obsaženy informace, které jste očekávali, a zda rozumíte různým popiskům.

Níže najdete krátký kontrolní seznam, který sestavil Open Data Institute (Institut pro otevřená data):

Forma

 • Jak byla data zpracována?
 • Jsou v nezpracované nebo zpracované formě?
 • Jaký bude mít jejich forma vliv na analýzu/produkt/aplikaci?
 • Jaké syntaktické (jazyk) a sémantické (význam) transformace budete muset provést?
 • Jsou tato data kompatibilní s jinými soubory dat, které máte?

kvality

 • Jak aktuální data jsou?
 • Jak často se aktualizují?
 • Rozumíte všem polím a jejich kontextu?
 • Jak dlouho budou zveřejněna? Jaký je závazek zveřejňujícího subjektu?
 • Co víte o přesnosti dat?
 • Jak se postupuje v případě chybějících dat?

Porozhlédněte se po Evropském datovém portálu a zjistěte, jak vyhovuje vaším potřebám dat.