Въздействие на свободно достъпните данни | data.europa.eu
Премини към основното съдържание
European data
data.europa.eu
Официалният портал за европейски данни

Въздействие на свободно достъпните данни

В доклада относно икономическата стойност на свободно достъпните данни от 2020 г. е включено изследване на стойността, която свободно достъпните данни създават в Европа. Това е второто по ред проучване на Европейският портал за достъп след доклада, публикуван през 2015 г. Размерът на пазара на свободно достъпни данни се изчислява на 184 милиарда евро, като прогнозата е той да достигне между 199,51 и 334,21 милиарда евро през 2025 г. По-нататък в доклада се разглежда разпределението на обема на този пазар в различните сектори и колко души са заети в резултат на използването на свободно достъпни данни. Наред с това е изследвано и, където е възможно, е изчислено как ще се подобри ефективността вследствие на използването на свободно достъпни данни, като например чрез потенциално спасени животи, спестено време, ползи за околната среда и подобряване на езиковите услуги, както и свързаните с това потенциални икономии на разходи. На последно място, в доклада са разгледани примери и задълбочени анализи на повторното използване на свободно достъпни данни в различни организации. По-долу са обобщени основните констатации от доклада:

  1. Описването на спецификациите на набори от данни с висока стойност и внедряването им съгласно новата Директива относно отворените данни е обещаваща възможност за предоставяне на търсеното качество и обем свободно достъпни данни.
  2. Осигуряването на търсеното качество и обем е важно, но същевременно не е достатъчно за постигане на пълния потенциал на свободно достъпните данни.
  3. Повторните ползватели на свободно достъпни данни трябва да са информирани за техния потенциал и да бъдат в състояние да го разберат и оползотворят.
  4. Създаването на стойност чрез свободно достъпни данни е част от по-мащабното предизвикателство, свързано с преобразуването на умения и процеси — продължителен процес, чието развитие и въздействие невинаги могат да се проследят и измерят.
  5. Специфичните за отделните сектори инициативи и сътрудничества във и между частния и обществения сектор стимулират създаването на стойност.
  6. Съчетаването на отворени данни с лични, споделени или генерирани от обществеността данни е от съществено значение за постигането на по-нататъшен растеж на пазара на свободно достъпни данни.
  7. Що се отнася до различните предизвикателства, ние трябва да изследваме и усъвършенстваме редица етични, устойчиви и подходящи за целта подходи към повторното използване на данните.

Изтеглете пълното изследване „Икономическо въздействие на свободно достъпните данни“: Възможности за създаване на стойност в Европа (2020 г.)

Снимка
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings