Αντίκτυπος ανοιχτών δεδομένων | data.europa.eu
Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
European data
data.europa.eu
Η επίσημη πύλη ευρωπαϊκών δεδομένων

Αντίκτυπος ανοιχτών δεδομένων

Στην έκθεση του 2020 για τον Οικονομικό Αντίκτυπο των Ανοιχτών Δεδομένων εξετάζεται η αξία που τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων μετά την έκθεση του 2015. Το μέγεθος της αγοράς ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται στα 184 δισεκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να φτάσει μεταξύ 199,51 και 334,21 δισεκατομμυρίων το 2025. Επιπλέον, η έκθεση εξετάζει την κατανομή του μεγέθους αυτής της αγοράς στους διάφορους τομείς καθώς και πόσοι άνθρωποι απασχολούνται χάρη στα ανοιχτά δεδομένα. Επίσης, διερευνάται και ποσοτικοποιείται, όπου αυτόν είναι δυνατό, η αύξηση της αποδοτικότητας που επιφέρουν τα ανοιχτά δεδομένα, όπως είναι οι δυνητικές ζωές που σώζονται, ο χρόνος που εξοικονομείται, τα οφέλη για το περιβάλλον και η βελτίωση των γλωσσικών υπηρεσιών, καθώς και η σχετική δυνητική εξοικονόμηση δαπανών. Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει επίσης παραδείγματα και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των ανοιχτών δεδομένων στο πλαίσιο οργανισμών. Τα σημαντικότερα πορίσματα της έκθεσης συνοψίζονται παρακάτω:

  1. Ο καθορισμός και η εφαρμογή υψηλής αξίας συνόλων δεδομένων στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τα ανοιχτά δεδομένα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη ευκαιρία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ποιότητας και της ποσότητας των ανοιχτών δεδομένων.
  2. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας και ποσότητας είναι σημαντική, ωστόσο, δεν αρκεί για την επίτευξη του συνόλου των δυνατοτήτων των ανοιχτών δεδομένων.
  3. Όσοι επαναχρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα πρέπει να γνωρίζουν και να μπορούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν.
  4. Η δημιουργία αξίας μέσω των ανοιχτών δεδομένων εντάσσεται στην ευρύτερη πρόκληση του μετασχηματισμού δεξιοτήτων και διαδικασιών, μιας χρονοβόρας διαδικασίας, οι μεταβολές και ο αντίκτυπος της οποίας δεν είναι πάντα εύκολο να παρατηρηθούν και να μετρηθούν.
  5. Οι πρωτοβουλίες ανά τομέα και η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και σε όλο το φάσμα του κάθε τομέα χωριστά προάγουν τη δημιουργία αξίας.
  6. Ο συνδυασμός ανοιχτών δεδομένων με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κοινά ή πληθοποριστικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης στην αγορά ανοιχτών δεδομένων.
  7. Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των διαφόρων προκλήσεων θα πρέπει να διερευνήσουμε και να βελτιώσουμε πολλαπλές προσεγγίσεις επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, οι οποίες είναι δεοντολογικές, βιώσιμες και κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Καταφορτώστε την πλήρη μελέτη για τον Οικονομικό Αντίκτυπο των Ανοιχτών Δεδομένων: Ευκαιρίες δημιουργίας αξίας στην Ευρώπη (2020)

Εικόνα
The Economic Impact of Open Data Report: 7 key learnings